اشتباهات تبلیغاتی شرکت های کوچک کدامند؟کسب و کار های کوچک به دلیل نداشن منابعی چون پول کارکنان خوب و متخصص را در دسترس نداشته باشند برای همین دلیل مرتکب اشتباهات تبلیغاتی قرار می گیرند.۵۹ ثانیه.