بازاريابي عصر چهارم (گذار از بازاريابي سنتي به ديجيتال)گذر از بازاريابي سنتي به بازاريابي ديجيتال و نوين نيازمند شناخت و درك واقعيت‌ها، ايده‌ها و پديده‌هاي نوين و سازگاري و پويايي است عصر چهارم كتابي است آموزنده ب.