برگزاری جامع‌ترین رویداد دیجیتال‌مارکتینگ ایراندر ادامه به بررسی این رویداد به عنوان جامع‌ترین رویداد دیجیتال‌مارکتینگ ایران می‌پردازیم؛. با ورود فناوری‌های دیجیتال به فضای بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ، این مفاهیم در حوزه مدیریت، کاربرد و ابزارها محتول شده و نیازمند آشنایی همه سطوح سازمانی با این تحول جدید است. چگونگی طراحی کمپین‌های اثربخش، …