استخدام اپراتور امور مشتریان،کارشناس دیجیتال مارکتینگکلاب رنتر وب سایت اجاره در جهت تکمیل نیروی انسانی خود با شرایط زیر در استان تهران دعوت به همکاری مینماید. nnnnnعنوان شغلیnمقطعnرشتهnسابقهnمهارت هاnnnnnاپراتور امور مشتریانnدیپلم تا لیسانسnمدیر.