استخدام اپراتور امور مشتریان،کارشناس دیجیتال مارکتینگکلاب رنتر وب سایت اجاره در جهت تکمیل نیروی انسانی خود با شرایط زیر در استان تهران دعوت به همکاری مینماید.