دعاوی ثبتیدعاوی ثبتی که شامل دعاوی چون : الزام به ثبت ولادت – الزام به صدور ، اصلاح ، ابطال شناسنامه– تغییر نام(وکیل تغییر نام در اصفهان) – تغییر سن – حذف نام همسر سابق از شناسنامه –درخواست صدور سند مالکیت – الزام به تفکیک &-دیجیتال مارکتینگ.