دیجیتال مارکتینگمشاوران حقوقی ممکن است درحوزه های خاص و تخصصی فعالیت نمایند به عنوان مثال یک مشاوره حقوقی فقط در بحثشناسنامه و اصلاح آن به صورت وکیل اصلاح شناسنامه در اصفهانفعالیت داشته باشد و بعضی ازمشاوران حقوقی نیز با توجه به تخصص و اطلاعات علمی آماده ارائه راهکار و جلساتمشاوره در زمینه قراردادها تحت …