روز بازاریابی دیجیتالروز ديجيتال ماركتينگ ، با حضور مديران بازاريابى ديجيتال كسب و كارهاى موفق و با هدف اشتراك گذارى دانش و تجربه در اين حوزه برگزار ميشىود. در این کنفرانس یک روزه، مدیران ارشد دیجیتال مارکتینگ در ارائه های ۳۰ دقیقه ای، با یک مثال واقعی از تجربه ی تلخ یا شیرینی که در مسیر پر پیچ و خم بازاریابی …