دیجیتال مارکتینگ و مواردی که باید حتما بدانید!در دو دهه گذشته تا به امروز فضای جدیدی پیرامون دنیای امروز ایجاد شده است به نام فضای مجازی. اصطلاح دیجیتال مارکتینگ در واقع به همین فضا باز می گردد.