مدیر دیجیتال مارکتینگاستخدام برای فرصت شغلی مدیر دیجیتال مارکتینگ در MTeam, – توانایی انجام همزمان چند وظیفه و اولویت بندی وظایف – حداقل ۳ سال سابقه کار دیجیتال …