رشد اقتصادی امارات در سال ۲۰۱۸رشد اقتصادی امارات در سال ۲۰۱۸ امارات کشوری است که برای پیش برد اقتصاد خود در سال های گذشته، سعی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته و البته در این …