سواد مدیرِ دیجیتال مارکتینگ کالهارائه مدیرِ دیجیتال مارکتینگ شرکت کاله با ۱۷ هزار نفر پرسنل در کنفرانس بازاریابی دیجیتال. بنیان‌گذار یا بنیان‌گزار؟ لینک سخنرانی. این گیر را دادم …