دوره جامع مدیریت دیجیتال مارکتینکدر این دوره، دانش پذیران می توانند با ابزارها و مفاهیم اصلی حوزه دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتی آشنایی کامل پیدا کنند و با بکاربردن این …