اثربخشی کمپین های بازاریابی دیجیتالدیجیتال مارکتینگ. اگر چه معیارهای نهایی برای ارزیابی هر گونه ابتکار تجاری باید بازده سرمایه گذاری یا معیارهای مالی دیگر به طور کلی باشد، معیارهای …