دیجیتال مارکتینگچگونگی افزایش بازدید سایت اگر از یک تاجر یا فروشنده بپرسید چه چیزی را در دنیا بیشتر از همه دوست دارد، به احتمال زیادی پاسخ خواهد داد: “مشتری”!