( استخدام کارمند خانم ) شرکت معتبر دیجیتال مارکتینگ ارتا به ۱۰ نفر نیروی ک در اصفهانشرکت معتبر دیجیتال مارکتینگ ارتا به ۱۰ نفر نیروی کارمند خانم نیازمند است حقوق تعیین شده دو میلیون تومان همراه با بیمه و فرم های اداری میباشد ضمنا با …