دیجیتال مارکتینگ در ایراندیجیتال مارکتینگ در ایران بر این اصل استوار است که کمپانی‌ها با بهره گیری از راهکارها و استراتژی های نوین دیجیتالی کسب و کار خود را پیش می برند.