کارشناس دیجیتال مارکتینگاستخدام برای فرصت شغلی کارشناس دیجیتال مارکتینگ در Karina Mobile Solutions, آشنایی با مفاهیم بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing Strategy) …