بازاریابی و فروشبازاریابی و فروش خلق پیام و جلب توجه دیگران برای محتوای خود است و این راه دیگران را برای خرید محتوا شما متقاعد می کند.بازاریابی و فروش،خلاق،هیجان …