اسکرام در دیجیتال مارکتینگ



قیمت اسکرام مستر یا کارشناس ارشد اسکرام موظف است تا در کنارصاحب محصول نرم افزاری، بر تیم توسعه دهندگان و طراحان نظارت و مدیریت داشته باشد به این …