دهمین دوره اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگهدف از اجرای تکنیک ها و روشهای دیجیتال مارکتینگ، دستیابی به بازار هدفمند با صرف هزینه کمتر است به نحوی که امکان سنجش دقیق اثربخشی فعالیتها و …