پرسش و پاسخ دیجیتال مارکتینگ با سید حمیدرضا عظیمیبرنامه زنده تلویزیونی پایش پلاس با دعوت از سید حمیدرضا عظیمی به سواالات بینندگان در زمینه دیجیتال مارکتینگ پاسخ داد. برای ارتباط با سید …