استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در یوزاپاستخدام برای فرصت شغلی کارشناس دیجیتال مارکتینگ در Yuzeup, آشنایی با برنامه ریزی و مدیریت کمپین تبلیغاتی ایجاد تقویم بازاریابی دیجیتال …