دیجیتال مارکتینگلوستر. – چهارشنبه بیستم تیر ۱۳۹۷. [عنوان ندارد]. – دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۷. آژانس دیجیتال مارکتینگ نیتا. – سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۶.