کارشناس دیجیتال مارکتینگاستخدام برای فرصت شغلی کارشناس دیجیتال مارکتینگ در Terdan, آشنا با مفاهیم دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی محتوایی، بازاریابی شبکه های اجتماعی، …