این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری – الوند تبلیغ

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری
 
دراین رفتارهایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم کـه جذابیت شـما در جامعه و همچنین در جمع اطرافیانتان را کم میکند. این رفتارها می‌توانند باعث سردی روابط اجتماعی انسان شوند، عصر امروز عصر ارتباطات اسـت مـا در هر شغل و جایگاهی کـه باشیم، هرروز نیاز بـه رفت و آمد با کلی از آدم هاي اطراف مان را داریم، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این رفتارهای غلط را مورد بررسی قرار دهیم.
 
احتمالاً تا بحال در مورد کاریزما شنیده اید. کاریزما جاذبه اي فردی اسـت کـه اثری اجتماعی دارد. بـه بیان ساده تر آنکه، افراد کاریزماتیک جذابیت زیادی برای اطرافیان شان دارند. راز این جذابیت در ویژگی هاي رفتاری این افراد نهفته اسـت ودر حقیقت، افراد کاریزماتیک با رفتارهای خود دیگران را مجذوب می‌کنند. اما کاریزما نوعی توانایی صرفاً ذاتی نیست و اگر بخواهید می‌توانید با کار کردن روی خود، آن رابه دست آورید.
 
خود را قاطعانه معرفی نمی کنید
درست اسـت کـه معرفی کردن خود بـه آدم هاي جدید کار اسانی نیست و بیشتر مـا ترجیح می‌دهیم کـه صرفاً با دیگران دست بدهیم و بی صدا یک گوشه اي کـه در دید نباشد بنشینیم.

اما اشکال این رفتار این اسـت کـه ممکن اسـت آدم گوشه گیری بنظر برسید کـه از هیچ کسی خوشش نمی‌آید. بنابر این درود کنید و خودتان را معرفی کنید، با همه ی دست بدهید و برقراری ارتباط چشمی با آنها را فراموش نکنید.
 
همراه خود را به کسی که با او صحبت می کنید معرفی نمی کنید
 
تصور کنید همراه دوست تان هستید کـه ناگهان او آشنایی را میبیند و آنها با هم شروع بـه صحبت میکنند، در حالیکه شـما با حالتی معذب درکنار انها ایستاده اید. احتمالاً این صحنه برایتان آشنا اسـت و تجربه اش را داشته اید. اما این رفتار باعث میشود کـه شـما تصور کنید دوست تان از کسی دراین جمع خجالت میکشد، یا خود شـما و یا آشنایی کـه او را دیده.

بنابر این در چنین شرایطی، همیشه همراه خود و طرف مقابل تان رابه هم دیگر معرفی کنید. یک معرفی کوتاه در حد اسم کوچک هم کفایت می‌کند. همین کار ساده باعث می‌شود همگی احساس اسانی کنید، بـه خصوص کسیکه تازه وارد جمع شده اسـت.
 
اسم دیگران را فراموش می کنید
شاید فکر کنید کـه اشکالی ندارد همیشه بـه دیگران بگویید کـه حافظه ي خوبی ندارید و بهمین خاطر اسم شان در ذهن تان نمیماند، اما از نظر دیگران این بهانه قابل قبول نیست. دیگران رفتار شـما رابه پای غرور و خودپسندی تان می گذارند.

روانشناسان معتقدند اسم هر شخصی برای خودش، شیرین ترین آوا در هر زبانی اسـت. چند روش ساده برای بخاطر سپردن اسم دیگران وجوددارد. مثلا اگر طرف مقابل تان خودش رابا اسم معرفی کرد، شـما هم در ادامه ي مکالمه هر جا کـه ممکن اسـت اسم او را ببرید تا در ذهن تان بماند.
 
دربارۀ چیزهایی که برای بقیه جذابیتی ندارد پرحرفی می کنید
 
برای مثال، اگر کسانی کـه با آنها حرف می‌زنید چندان اهل سینما نیستند، تکنیک کاری کارگردان هاي سینما را تجزیه و تحلیل نکنید یا اگر اهل ورزش نیستند، در مورد پیچیدگی هاي تغذیه ي ورزشکارها صحبت نکنید. اینکار شـما در حقیقت یک تک گویی اسـت کـه هیچ کسی بـه آن نیاز ندارد و شـما فقط وقت خودرا اتلاف می‌کنید. این رفتار باعث میشود دیگران تمایلی بـه هم‎صحبتی با شـما پیدا نکنند.

شـما باید کسانی کـه با آنها صحبت می‌کنید را هم وارد بحث کنید. برای اینکار، موضوعی را انتخاب کنید کـه برای اکثریت جمع جالب باشد. اگر حین صحبت کردن تان کسی از شـما سؤالی نپرسد و بـه محض تمام شدن حرف تان، بقیه ي جمع بحث دیگری را شروع کنند، احتمالاً صحبت هاي شـما برایشان جالب نبوده و فقط از روی ادب، حرف تان را قطع نکرده بودند.
 
فقط در مورد خودتان حرف می زنید
تصور کنید کـه در حال تعریف کردن ماجرای دعوایتان با نامزدتان برای دوست خود هستید و از ناراحتی و نگرانی تان میگویید کـه یک‌باره دوست تان شروع بـه تعریف کردن دعوای خودش با نامزدش می‌کند و ماجرای شـما رابه کل فراموش می‌کند. بی توجهی بـه حرف دیگران باعث می‌شود از نظر دیگران شخصی خودپسند و آزاردهنده شناخته شوید.

بله، همه ی ي مـا دوست داریم بیشتر از هر چیزی در مورد خودمان حرف بزنیم. دانشمندان دست بـه آزمایش جالبی در اینباره زدند. آنها بـه شرکت کنندگان وعده دادند درصورتی کـه در مورد هر چیزی غیر از خودشان صحبت کنند بـه انها پول خواهند داد، اما هیچ کدام از شرکت کنندگان از پس اینکار برنیامدند. بهمین دلیل اگر بـه صحبت هاي دیگران علاقه و توجه نشان دهید، خیلی زود می‌توانید انها را جذب خود کنید.
 
غیبت دیگران و آشناها را می کنید
غیبت دسته جمعی در مورد یکی از همکاران و تمسخر لباس او برای هر شخصی وسوسه کننده اسـت، چون این آسان ترین راه برای پیدا کردن یک حرف مشترک با دیگران اسـت. با این حال، چنین حرف هایي می‌تواند این احساس را در جمع بـه وجود آورد کـه هر کدام آنها ممکن اسـت یک روزی خود سوژه ي تمسخر این جمع شوند.

توانایی دیدن نقاط قوت دیگران، ویژگی اي اسـت کـه برای همه ی ي آدم ها ارزشمند اسـت و آنها برای کسانی کـه چنین ویژگی اي دارند احترام قائل هستند. سعی کنید از بدگویی و غیبت در مورد دیگران پرهیز کنید.
 
آرام یا بدون اعتماد به نفس صحبت می کنید
اگر با مـن و مـن یا خیلی آرام صحبت کنید، دیگران متوجه حرف هایتان نمی‌شوند یا اصلا بـه آن توجه نمیکنند چون فکر میکنند بـه چیزهایی کـه میگویید شک دارید.

هر حرفی کـه دارید، چـه یک ماجرا باشد، چـه یک سؤال و چـه یک تشکر کوتاه و ساده، بـه کسیکه مخاطب صحبت شـما اسـت نگاه کنید و با او بلند و واضح صحبت کنید.
 
با یک یا دو کلمه جواب می دهید

جواب هاي یک کلمه اي بـه حرف هاي دیگران باعث میشود انها فکر کنند یا خیلی خجالتی هستید یا علاقه اي بـه حرف زدن ندارید، کـه هیچ کدام این ها تصویر خوبی از شـما در ذهن دیگران نمی سازد. بنابر این با جواب هاي طولانی تر و توضیحات بیشتر، فرصتی ایجاد کنید کـه گفتگویتان بسط پیدا کند.
 
نق میزنید
عادت بـه نق زدن دیگران را از شـما فراری میکند، بـه ویژه اگر هیچ قدمی برای تغییر زندگی تان برندارید یا دستکم از دیگران مشورت نگیرید و بجای آن فقط غر بزنید.

از صحبت کردن در مورد مشکلات تان نترسید. اگر دائماً ادعا کنید کـه وضعیت بدی دارید و شکایتش را بکنید، اینکار دیگران رابه شـما بدگمان می‌کند. دوستان شـما از این کـه بتوانند بشما کمکی کنند یا مشورتی بدهند خوشحال خواهند شد. اما بـه این امید کـه همیشه برایتان دلسوزی کنند بـه ناله و شکایت ادامه ندهید.
 
اصول خود را زیر پا می گذارید
آدم هایي کـه از خودشان عقیده اي ندارند در ذهن دیگران باقی نمیمانند. چنین افرادی چیزی ندارند کـه دیگران در مورد انها حرف بزنند و بی هویت هستند. این شرایط وقتی بدتر میشود کـه کسی حرفی بزند و درست عکس آن عمل کند. بعید اسـت کسی چنین آدم هایي را جدی بگیرد.

کسانی کـه با صراحت درمورد اصول خود صحبت می‌کنند، بـه آنها پایبند هستند و لحظه اي درمورد ایستادگی بر موضع خود تردید نمی‌کنند «موضعی کـه گاهی خلاف نظر اکثریت اسـت» همیشه مورد احترام بقیه هستند.
 

 
و در ادامه راهکارهای علمی که شما را جذاب تر جلوه نشان می دهند
 
اگر چـه خلق و خوی افراد، فرهنگی کـه در آن بزرگ شده اند و چگونگی تعاملات آنها با دیگران در میزان جذابیت شان تاثیرگذارست با این حال عوامل دیگری نیز وجود دارند کـه شخصی را در نگاه دیگران جذابتر بنظر می‌رساند. عده اي از خصوصیات شخصی قابلیت یادگیری و آموختن را دارند و با بـه کارگیری آنها میتوان بـه افزایش جذابیت هاي شخصیتی کمک نیز کرد.
 
شوخ طبع باشید
پژوهش هاي علمی نشان داده اند زنانی کـه در اولین برخورد خود با مردی، اندکی شوخ طبع بودند و موجبات شادی او را فراهم آورند، دارای جذابیت هاي بیشتری برای وی بوده اند. یکی از انسان شناسان بنام «ژیل گرین گروس» در کتاب «روانشناسی امروز» می‌نویسد، زنانی کـه از شوخ طبعی بیشتری برخوردار هستند، اجتماعی تر و باهوش تر بنظر رسیده و این عوامل بر جذابیت هاي آنها خواهد افزود.

آیا تا بحال بـه این موضوع اندیشیده اید کـه عده اي از افراد در گروه هاي موسیقی کـه در آن فعال هستند، از زمان هاي تنها بودن شان جذابتر هستند؟ نتیجه مطالعه اي کـه درحدود سه سال پیش بـه انجام رسید میتواند توجیه و پاسخ خوبی بـه این سئوال باشد. این پژوهش در دانشگاه کالیفرنیا در سانتیه گو انجام پذیرفت و نشان داد، حضور افراد در گروه ها، میزان جذابیت هاي آنها را افزایش می‌دهد.

«جیمز هامبلین»، یکی از نویسندگان این پژوهش در مورد این موضوع بـه عملکرد مغز در بین گروه و فعالیت بیشتر آن اشاره میکند. «درو واکر» و «ادوارد ول» از نویسندگان اصلی این پژوهش نیز بر این باورند زمانی کـه افراد در گروه هاي مختلفی کـه متشکل از هردو جنس زن و مرد اسـت حضور پیدا میکنند، در خصیصه هاي ذاتی آنها، تکامل هاي ظاهری بیشتری بـه وجود می‌آید.
 
از صحبت های کوتاه پرهیز کنید
در اولین دیدارهای خود با دیگران از پرسیدن تعداد خواهر و برادران آن فرد پرهیز کنید چرا کـه بعد ها فرصت کافی برای پرسیدن چنین سئوال هایي را خواهید داشت. در پژوهشی کـه درسال ۱۹۹۷ میلادی «۱۳۷۶ شمسی» توسط روانشناسی بنام «آرتور آرون» ودر دانشگاه نیویورک انجام پذیرفت، افراد بـه دو گروه تقسیم شدند و بـه مدت ۴۵ دقیقه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتند.

بخشی از سئوالات، پرسش هاي کوتاه بودند ودر بخش دیگر نیز سئوال هاي مفصل تری پرسیده می شد. در بین افرادی کـه پرسش هاي بیشتر و عمیق تری مطرح میکردند، زوجی پیدا شدند کـه بـه هم علاقه زیادی پیدا کردند. بر اساس یافته هاي بدست آمده از دانشگاه هاروارد، صحبت کردن در مورد خودتان، مناطقی را در مغز جنس مقابل تحریک می‌کند.
 
بدن خود را آزاد و راحت نگه دارید

در مقابل دیگران دست بـه سینه قرار نگیرید. مطالعات انجام شده در مورد وضعیت بدن در اولین ملاقات ها نشان داده اند کـه قرار گرفتن در وضعیت آسان و آزاد بدنی میتواند بر جذابیت هاي افراد بیافزاید.
 
پیشرو و رهبر باشید
برای بیشتر افراد، رهبر و پیشگام بودن میتواند جذابیت هاي فراوانی رابه دنبال داشته باشد. مطالعه سال ۲۰۱۴ میلادی، نشان داد کـه رهبران گروه ها در مقایسه با سایر افراد آن گروه از جذابیت هاي بیشتری برخوردار بودند. بعنوان مثال دریک کمپانی، مدیر اجرایی آن در مقایسه با سایر کارمندان از جذابیت بیشتری برخوردارست.

نویسنده اصلی این پژوهش «کوین نیفین» بر جذابیت هاي ظاهری افراد اشاره کرده و اذعان می دارد کـه ظاهر خوب افراد بر جذابیت هاي مدیریتی شان خواهد افزود.
 
همیشه لبخند بزنید
این کـه بـه دیگران خصوصا خانمها توصیه شود کـه دائم لبخند بزنند، برای تعداد زیادی از آنها چندان مطلوب نیست اما اینکار بر جذابیت هاي فردی افراد می افزاید.

در مطالعه اي کـه در سوئیس و بر رابطه میان لبخند زدن و جذابیت افراد انجام پذیرفت این نتیجه بدست آمد کـه هر اندازه افراد قویتر و حقیقی تر لبخند بزنند، در نگاه دیگران جذابتر هستند.
 
انسان خوبی باشید
پژوهش انجام شده در بین ۱۲۰ نفر در چین نشان داد، زمانی کـه افراد از خوبی هاي فردی آگاهی پیدا می‌کنند، آن فرد برای شان جذابیت هاي بیشتری پیدا میکند. نویسنده این پژوهش ابراز می دارد کـه خصوصیات مثبت فردی میتواند بر جذابیت افراد بیافزاید. این در حالی اسـت کـه افرادی با خصوصیات منفی محبوبیت کمتری دارند.

بنابر این اگر از فردی خوشتان می‌آید با او مهربان باشید. حتی اگر کسی را دوست ندارید و از او خوشتان نمی‌آید بازهم با او هم مهربان باشید. اینکار می‌تواند بر جذابیت هاي شـما افزوده و دنیا را نیز بـه مکان بهتری تبدیل کند.
 
مراقب پوست تان باشید
مطالعه بر روی اندام و ظاهر افراد بـه خوبی نشان داده کـه چرا عده اي از افراد حتی بدون دارا بودن سایر خصوصیاتی کـه دراین نوشته بـه آن اشاره شده، از جذابیت هاي بیشتری برخوردار هستند. روانشناسان تکاملی توصیه میکنند عده اي از خصوصیات ظاهری هم چون داشتن لب هاي بزرگ و آرواره هاي قوی‌تر میتواند نقش موثری در شخصیت افراد داشته باشد.

البته هنوز مناقشات فراوانی وجود دراین زمینه وجوددارد چرا کـه درنظر گرفتن یک ایده آل نهایی برای جذاب بودن افراد بسیار دشوار اسـت و دلیل این امر نیز تنوع نژادها، فرهنگ ها، زمان هاي تاریخی و مکان هاي گوناگون اسـت. با تمام این ها داشتن پوست سالم می‌تواند معیاری جهانی باشد کـه در هر فرهنگ و جغرافیایی نیز خصوصیت خوبی بـه شمار می‌آید.
 
خودتان باشید
مطالعه انجام شده درسال ۲۰۱۵ نشان داده انچه بر میزان جذابیت هاي شـما در بین دیگران خواهد افزود، داشتن ریش قرمز، پیرسینگ یا سوراخ کاری هاي بدن و یا تاتوهای عجیب‌وغریب نیستند کـه شـما را از نگاه دیگران جذابتر میکنند بلکه مجموعه اي از عوامل محیطی و تجربه هاي زندگی تان اسـت کـه گاهی ربط چندانی بـه ژنتیک تان نیز ندارد.

در مطالعه دیگری کـه سال گذشته انجام پذیرفت نیز نشان داده شد، افرادی کـه در شروع شکل‌گیری یک ارتباط و با گذر زمان تغییرات کمتری را در خود بـه وجود می آورند از جذابیت هاي بیشتری برخوردار هستند. بنابر این لازم نیست برای دیگری بودن تلاش کنید بلکه اگر خودتان باشید، خواهان بیشتری نیز خواهید داشت.
 
نوشته این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

معرفی غذاهایی که در گینس رکورد زدند | باحال ترین غذاهای دنیا  – الوند تبلیغ

معرفی غذاهایی که در گینس رکورد زدند | باحال ترین غذاهای دنیا
 
در اینبخش بـه معرفی غذاهایی کـه در کتاب گینس رکورد زده اند می‌پردازیم. از بزرگترین پیتزا گرفته تا بلندترین سوشی دنیا! امروز همچنین برترین جشنواره هاي غذایی و همچنین طبع و زائقه هاي فرانسوی هاي شکمو را نیز بشما معرفی میکنیم، غذا خوردن یکی از بهترین لذت هاي انسان و تمام موجودات زنده اسـت، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا با این غذا هاي جالب آشنا شویم.
 
احتمالا بارها وقتی گرسنه بودید دل‌تان هوس یک پیتزای بزرگ چند متری یا یک هبرگر غول‌پیکر کرده اسـت. باید اعتراف کنم غذا هاي این فهرست از تصورات مـن درباره ي یک غذای غولپیکر هم فراتر رفته و غیرقابل باورند! این غذاها بـه قدری عظیم و عجیب بوده اند کـه در رکورد هاي رکورد هـای گینس هم بـه ثبت رسیده اند. از سوشی ۲۴۱۴ متری گرفته تا همبرگر ۹۱۳ کیلویی، با بزرگترین غذا هاي دنیا آشنا شوید.
 
بزرگ ترین پیتزا
با این همه ی طرفداری کـه این غذای ایتالیایی در دنیا دارد، پخت یک پیتزای ۲۳۰۰ کیلویی چندان هم عجیب نیست. این پیتزای عظیم الجثه ۲۳۰۰ کیلو گرم وزن و ۳۹ متر طول دارد. برای پخت این پیتزا از ۸۹ کیلو گرم آرد، ۴۵۳ کیلو سس گوجه فرنگی و ۳۹۰۰ کیلو گرم پنیر موزارلا استفاده شده اسـت.

این پیتزای غولپیکر درسال ۲۰۱۲ توسط ۵ سرآشپز در شهر رم ایتالیا پخته شد کـه فقط برای پخت خمیر آن ۴۸ ساعت وقت گذاشتند. بالاخره ایتالیایی ها باید برتری شان در پخت غذای محبوب کشورشان را ثابت میکردند!
 
بزرگ ترین کوکی شکلاتی
یک خبر بد برای عاشقان کوکی شکلاتی، دیگر اثری از این کوکی نمانده اسـت! این کوکی غول‌پیکر کـه درسال ۲۰۰۳ در ایالت کالیفرنیا پخته شد، ۳۱ متر طول و ۱۸ هزار کیلو وزن دارد!

این کوکی با هدف خیریه ساخته شد و با فروش قطعه هاي ۱۰ دلاری بـه جمعیت حاضر دراین مکان، توانست ۲۰ هزار دلار برای خیریه جمع کند. چـه لذتی بالاتر از این‌کـه با خوردن کوکی شکلاتی دریک کار خیر هم سهیم بشوید!
 
بزرگ ترین سوشی
عاشق سوشی هستید؟ جای شـما دراین رویداد بسیار خالی بوده اسـت! اگرهم از دسته ي دیگر، یعنی متنفران سوشی هستید، احتمالا این رویداد می توانست بدترین کابوستان باشد! بزرگترین سوشی دنیا با طول ۲۴۱۴ متر درسال ۲۰۱۱ در روسیه ساخته شد.

در تهیه این سوشی، ۱ تن برنج، ۵۰۰ کیلو خیار و ۱۴ هزار ورق جلبک بکار رفته اسـت. ۶۰ سرآشپز بـه مدت ۱۶ ساعت مشغول آماده کردن این رول ها بوده اند تا بزرگترین سوشی دنیا را بسازند.
 
بزرگ ترین کیک بستنی
این کیک بستنی ۱۰ هزار کیلویی، سال ۲۰۱۱ میلادی در تورنتوی کانادا پخته شد. این کیک هیجان انگیز توسط یکسری از دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه تورنتو بـه تقاضای استادشان ساخته شد.

می‌توانید آزمایشگاهی باحال تر از این دانشگاه پیدا کنید! انها موفق شدند چنین حجمی از کیک را بدون آب شدن و یا خراب شدن ظاهر آن تهیه کنند.
 
بزرگ ترین همبرگر
این همبرگر ۹۱۳ کیلویی شامل ۲۷ کیلو گوشت، ۲۲ کیلو کاهو و ۲۲ کیلو پیاز اسـت. این همبرگر درسال ۲۰۱۲ در مینسوتا پخته شد.

پخت نان این همبرگر ۷ ساعت و پخت مواد آن ۴ ساعت زمان برد. البته باوجود صرف این همه ی مواد و زمان نتیجه ي کار چندان هم هوس انگیز بـه نطر نمی‌آید!
 

 
بهترین جشنواره های غذایی دنیا
هر سال صدها جشنواره ي غذا در گوشه و کنار دنیا برگزار می‌شود، این جشنواره ها از بخش هاي مهم صنعت گردشگری محسوب می‌شوند ودر آن انواع خوراکی ها، از خوراکی هاي محلی گرفته تا انواع غذا هاي بین المللی و دسرها سرو می‌شود و باعث می‌شود تا بخاطر آنها افراد زیادی بار سفر خودرا ببندند و بـه سمت آن کشور سفر کنند. اما آیا همه ی ي این جشنواره ها ارزش سفر دارند؟
 
جشنواره کیک ماه، چین
در کشور چین هر سال در روز پانزدهم ماه هشتم چینی جشنواره اي بنام کیک ماه برگزار می‌شود کـه در آن، انواع غذاها بـه خصوص نوعی کیک بنام کیک ماه درست میشود، کیکی گرد و شیرین کـه در واقع برای شکرگزاری و تشکر از ماه درست می‌شود.

دراین روز کیک ماه درست میشود و افراد آن رابه همراه بهترین آرزوها برای طرف مقابلشان بـه او هدیه میدهند. این جشنواره تا اندازه اي اهمیت دارد کـه دومین اتفاق مهم بعد از سال چینی در تقویم کشور چین اسـت.
 
جشنواره پیتزا، ایتالیا
کمتر کسی دراین دنیا پیدا میشود کـه پیتزا دوست نداشته باشد کـه این نشان دهنده ي جهانی شدن این غذا اسـت. با این حال قطعا اگر این غذا را در زادگاهش بخورید طعم دیگری خواهد داشت.

پیشنهاد میکنیم برای یک بار هم کـه شده اگر توانستید دراین جشنواره شرکت کنید، جشنواره پیتزا در ایتالیا کـه یکی از بهترین جسنواره هاي غذایی دنیا اسـت، هر سال در ماه سپتامبر در منطقه ناپل این کشور برگزار میشود و ۱ هفته طول میکشد. هم فال اسـت و هم تماشا!
 
جشنواره غذای ملبورن، استرالیا

در روز دهم مارس هر سال، جشنواره ي غذا در شهر ملبورن استرالیا برگزار می‌شود ودر آن غذاهایی کـه توسط آشپزهای برتر این شهر درست شده اسـت، بـه صورت یک ناهار خیلی بزرگ ودر واقع بزرگترین ناهار محلی جهان، بین مردم سرو میشود. دراین جشنواره، یک میز ۳۵۰ متری برپا می‌شود و مردم در کنار هم بـه صرف غذا مشغول می‌شوند.
 
جشنواره پوتین اتاوا، کانادا
پوتین در واقع نوعی غذای محلی کانادا اسـت کـه مشخص نیست ریشه ي این کلمه ي عجیب دقیقا از کجا وارد فرهنگ کانادا شده اسـت. با این حال، غذایی شامل سیب زمین سرخ شده بـه همراه آب گوشت و کشک اسـت کـه ریشه ي آن بـه استان کبک کانادا بر میگردد.

این غذا بـه رغم این‌کـه بسیار ساده اسـت اما تا حدی خواهان دارد کـه برای آن جشنواره اي جداگاه برگزار می‌شود و در کنار آن، فعالیت هاي تفریحی درنظر گرفته میشود. در واقع پوتین را می‌توان بخشی از فرهنگ مردم کانادا دانست.
 
جشنواره طعم‌ها، سنگاپور

در جشنواره ي طعم ها کـه در کشور سنگاپور برگزار میشود، ۳۰ نوع متفاوت غذا از بهترین رستوران هاي جهان سرو میشود و جالب تر از همه ی این‌کـه می‌توان اي غذا رابا حداقل قیمت و هزینه ي ممکن میل کرد. یکیدیگر از مزیت هاي شرکت دراین جشنواره این اسـت کـه در آن می‌توان با بهترین سرآشپزهای دنیا دیدار کرد.
 
جشنواره شکلات، فرانسه
یکی از خوشمزه ترین و بهترین جشنواره هاي غذایی دنیا، جشنواره شکلات اسـت کـه از سال ۱۹۹۲ تا هم اکنون هر سال در کشور فرانسه در حال برگزاری اسـت.

دراین جشنواره کـه در شهر پاریس برگزار می‌شود، انواع و اقسام شکلات ها ساخته می‌شود و کارگاه هاي شکلات سازی برپا می‌شود.
 

 
غذاهای رکورد دار فرانسوی مشهور در دنیا
اگر تا حالا حتی یک بار سفر بـه فرانسه داشته اید، پس احتمالا شانس این را داشته اید تا متوجه شوید کـه یک طعم اصیل در غذا هاي خارجی چـه معنایی میدهد. فرانسوی ها بسیار بـه خورد و خوراکشان اهمیت میدهند و خوردن غذای خوب در فرهنگ انها اهمیت زیادی دارد، خیلی بیشتر از چیزی کـه فکرش را می‌کنید. این اهمیت دادن بـه غذا ریشه در فرهنگ انها دارد.
 
Soupe a l’oignon «سوپ پیاز»
تعداد زیادی از مـا تا حالا سوپ پیاز فرانسوی را در خانه درست کرده ایم و یا در رستوران خورده ایم و مطمئنا همگی متفق القول هستیم کـه هیچ چیز بـه اندازه ي نوشیدن یک لیوان آب بعد از این سوپ نمی چسبد! سوپ پیاز را هم می‌توان نمکی و هم شیرین درست کرد اما سوپ فرانسوی اصلی، طعمی بین این دو دارد.

در نوع فرانسوی این سوپ، باید در بالای آن از پنیر کباب شده استفاده کرد کـه پنیر موزارلا انتخاب خوبی اسـت. البته فرانسوی ها خودشان از موزارلا استفاده نمی‌کنند و از پنیری بنام Comte استفاده میکنند. سوپ پیاز یکی از خوشمزه ترین پیش غذا هاي فرانسوی اسـت کـه در تمام رستوران هاي این کشور سرو می‌شود.
 
Escargots «حلزون»
البته خوردن حلزون از زمان هاي بسار دور در رم باستان رواج داشته اسـت و آنرا نمی‌توان یکی از غذا هاي اصیل فرانسوی دانست اما چیزی کـه مشخص اسـت این اسـت کـه این غذا در فرانسه طرفداران زیادی دارد.

فرانسوی ها، اول حلزون را در ترکیب خوشمزه اي از سیر تند، کره و نوعی مایع طبخ می‌دهند و داخل انها رابا موادی کـه دوست دارند پر می‌کنند. حلزون ها یکی از پر طرفدارترین غذا هاي فرانسوی اسـت کـه با چنگال خورده می‌شود چون فقط چنگال بـه اندازه اي بلند اسـت کـه بـه داخل پوسته ي سخت حلزون برود و مواد داخل آن رابه بیرون بکشد.
 
sarrasin «پنکیک گندم سیاه»
پنکیک را همه ی ي مـا تا بحال تست کرده ایم، اما وقتی با نوع خاصی از گندم بنام گندم سیاه درست میشود، طعم آن بـه کلی عوض می‌شود. اضافه کردن گندم سیاه و آرد بـه پنکیک، طعمی فندق مانند بـه آن میدهد.

در روی این پنکیک میتوانید از هر چیزی کـه خواستید استفاده کنید از سبزیجات خشک گرفته تا پنیر، لیمو، کره و یا هر چیز دیگری. بطور سنتی این غذا رابا آب سیب درست می کننند شاید بـه نظرتان طعم عجیب و حتی وحشتناکی بگیرد اما واقعیت این اسـت کـه طعم فوق العاده خوبی می‌گیرد.
 
Ratatouille «راتاتویی»
راتاتویی را در بیشتر کتاب هاي آشپزی ایرانی هم دیده ایم و حتی اگر انیمیشن مشهور «موش سرآشپز» را دیده باشید، این غذا را از آنجا بـه یاد دارید.

در راتاتویی کـه یکی از اصلی ترین، مهم‌ترین، خوشمزه ترین و محبوب ترین غذا هاي فرانسوی محسوب میشود، از گوجه هاي ورقه اي شده، کدو سبز، بادمجان، فلفل و پیاز استفاده میشود و این مواد تا جایی باهم پخته می‌شوند تا کاملا حالت خورشتی پیدا کنند.
 
سوپ ماهی بویابس | Bouillabaisse
هر شهر و منطقه اي کـه در کنار دریا قرار گرفته باشد حتماً یک یا چند سوپ خوشمزه دارد کـه با استفاده از ماهی و جانوران دریایی آماده میشود. یکی از خوشمزه ترین غذا هاي مارسی هم یک نوع سوپ ماهی بنام بویابس اسـت کـه مردم محلی و همینطور توریست ها عاشق آن هستند.

در حقیقت اگر در شهر مارسی از یک فرد محلی در مورد بهترین غذای سنتی مارسی سوال کنید بی شک سوپ بویابس رابه شـما معرفی خواهد کرد. جالب اسـت بدانید کـه این سوپ در گذشته سوپی ارزان قیمت بوده کـه از بقایای ماهی تهیه می شده و چون ملوانان زیاد آنرا میخوردند بـه سوپ ملوان هم شهرت داشته اسـت.
 
صدف خوراکی | Moules Marinière
یکیدیگر از مشهور ترین غذا هاي مارسی صدف خوراکی اسـت کـه طبق معمول همراه با سیب زمینی سرخ کرده فراوان سرو میشود. اگر تا بحال صدف خوراکی را امتحان نکرده اید بهترین مکان برای امتحان کردن آن شهر بندری مارسی اسـت.

در رستوران هاي دریایی شهر مارسی صدف هاي تازه صید شده رابا سیر، پیاز و سبزیجات خوشبو مثل رزماری، آویشن و پونه کوهی مزه دار میکنند و بعنوان میان وعده یا غذای اصلی سرو میکنند. بندر قدیمی مارسی بهترین، تازه ترین و خوش طعم ترین صدف هاي خوراکی رابه مشتریان ارائه میکند.
 
سس ایولی | Aïoli
سس ایولی یا آیولی یک سس مدیترانه اي اسـت کـه از ترکیب سیر و روغن زیتون و مواد دیگر آماده میشود. در شهر هـای ساحلی اسپانیا و همینطور شهر هـای بندری فرانسه مثل مارسی این سس کاربرد زیادی دارد و همراه با غذا هاي گوشتی بـه ویژه ماهی و غذا هاي دریایی استفاده می‌شود.

البته بسیاری افراد سس ایولی را معادل سس مایونز می‌دانند کـه کاملا اشتباه اسـت. درست اسـت کـه در تهیه سس ایولی مارسی از تخم مرغ هم استفاده میشود، اما نتیجه نهایی طعم و ظاهر متفاوتی با مایونز دارد.
 
تاپناد | Tapenade
یکیدیگر از محبوب ترین و پرطرفدارترین غذا هاي مارسی نوعی پوره زیتون بنام تاپناد اسـت کـه در شهر هـای ساحلی مدیترانه محبوبیت بسیار زیادی دارد.

این سس از ترکیب گیاه کبر، ماهی کولی، زیتون سیاه، سیر و روغن زیتون له شده و سابیده شده آماده میشود و بعنوان یک سس خوشمزه و خوش طعم در کنار اکثر غذاها، مخصوصا با نان تست برشته شده مصرف می‌شود. اگر در کنار نوشیدنی دوست دارید یک اسنک و میان وعده خوش طعم سفارش بدهید پیشنهادمان بی شک نان تست و تاپناد اسـت.
 
پانیس | Panisse
نان یا کیک پانیس در ظاهر و ترکیبات شباهت هاي زیادی با کیک ایتالیایی فریناتا دارد کـه از آرد نخود آماده میشود. در حقیقت این شباهت بی دلیل هم نیست و تحت تاثیر آشپزی ایتالیا در فرهنگ و غذا هاي مارسی هم نفوذ کرده اسـت. این نان را طبق معمول بـه صورت گرد و کوچک در می آورند و بعد در روغن سرخ میکنند.

گاهی پانیس را داخل شکر می غلتانند تا شبیه بـه پیراشکی بشود، اما اغلب آن رابه صورت شور و همراه با سس مصرف می‌کنند. در سفر بـه مارسی میتوانید این نان هاي خوشمزه را بعنوان میان وعده و اسنک و همراه با سس هاي مختلف و نوشیدنی سفارش بدهید.
 
نوشته معرفی غذاهایی که در گینس رکورد زدند | باحال ترین غذاهای دنیا  اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

برای ولنتاین چه کادویی بخریم | راهنمای خرید کادو برای ولنتاین – الوند تبلیغ

برای ولنتاین چه کادویی بخریم | راهنمای خرید کادو برای ولنتاین
 
برای ولنتاین چـه کادویی بخریم؟ قطعا گل و عروسک یکی از خریدهای اجباری ولنتاین هستند اما اگر معشوق شـما عروسک دوست نداشت یا پارسال و سال قبل از پارسال هم عروسک گرفته اید و خسته شده اید چـه؟ دراین پست مـا پیشنهاداتی برای خرید کادو ولنتاین را جمع آوری کرده ایم، این کادوها می توانند خاطره ساز عاشقانه هاي خوبی برای شـما باشند. با پارس ناز همراه باشید.
 
خرید کادوی ولنتاین برای خانم ها
از هر فرصتی می توانید برای خریدن بهترین کادو برای دوست، دختر یا خواهر خود استفاده کنید. خریدن هدیه برای دختر بدون دلیل و بهانه بهترین روش ابراز علاقه بـه اوست. اما اگر برای خریدن کادوی تولد دخترانه یا هدیه روز دختر دچار سردرگمی شده‌ اید، مـا بشما حق میدهیم.
 
ساعت مچی

یکی از شیک‌ترین انتخاب‌ها بعنوان کادوی تولد برای دختر جوان میتواند یک ساعت مچی عقربه‌اي جذاب و گران‌بها یا یک ساعت مچی دیجیتالی زیبا و ساده باشد. اما اگر می خواهید یک هدیه برای دختری خاص پسند بخرید، یک ساعت مچی دیجیتال انتخاب کنید.
 
دوربین عکاسی
دوربین عکاسی بهترین هدیه برای دخترهایی اسـت کـه از عکاسی لذت می برند. اگر حرفه‌اي عکاسی می کنند کـه قطعا یک دوربین دیجیتال حرفه‌اي احتیاج دارند.

اما اگر هدفشان از عکس گرفتن صرفا ثبت لحظه‌هاست و از چسباندن عکس‌ها بـه دیوار و روی یخچال لذت می برند، میتوانید بـه آن‌ها یک دوربین عکاسی چاپ سریع هدیه دهید. اگرهم عاشق سلفی گرفتن هستن و از عکاسی با موبایل لذت میبرند، یک حلقه نور مخصوص موبایل هدیه هوشمندانه‌اي اسـت.
 
ماگ و قمقمه
در هوای سرد زمستان یک دمنوش داغ و خوشمزه می‌چسبد و گرمای تابستان با یک نوشیدنی خنک از میوه‌هاي طبیعی دریک بطری کوچک و قشنگ، قابل تحمل میشود. برای این کـه بتوان در زمستان یک نوشیدنی گرم و خوشمزه مثل دمنوش یا چای خورد، باید یک فلاسک یکنفره خوب داشت.

برای نوشیدنی‌هاي خنک تابستان هم باید یک بطری با قابلیت حفظ دما و درب ایمن در برابر نشت داشت. میتوانید کادوی تولد برای دختر عاشق دمنوش و چای، فلاسک دمنوش لایف بخرید کـه با استفاده ازآن می تواند چای یا دمنوش خودرا داخل توری فلاسک بریزد تا در فلاسک دم بکشد و برای تمام روز گرم بماند.
 
لوازم دکوراتیو
اگر بـه دنبال یک کادوی دوست‌داشتنی برای دخترها هستید ولی نمیتوانید وقت زیادی برای خرید بگذارید، لوازم دکوراتیو انتخاب خوبی اسـت.

لوازم دکوراتیو تنوع زیادی دارند و با توجه بـه روحیات شخصی کـه می خواهید بـه او هدیه دهید میتوانید برای او شمع، تابلو، کوسن، آینه، رومیزی و رانر یا خیلی لوازم دیگر بگیرید.
 
بهداشتی آرایشی
یکی پیشنهاد جذاب دیگر در زمینه انتخاب کادوی تولد برای دختر لوازم بهداشتی خاص و جذاب اسـت. اکثر دخترها از اینکه بـه سلامتی پوست و مو هاي خود اهمیت دهند لذت می برند و وقتی نشان دهید سلامتی و شادابی آن‌ها برای شـما هم اهمیت دارد، این لذت دوچندان می شود.

بین لوازم بهداشتی و آرایشی کـه دخترها دوست دارند انتخاب‌هاي زیادی میتوانید داشته باشید. اگر سلامت پوست برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد، می توانید بـه آن‌ها شامپو بدن‌، روغن و لوسیون بدن یا نمک حمام هدیه دهید و آن‌ها را خوشحال کنید.
 
لوازم بهداشتی برقی

هدیه برای دخترانی کـه بـه سلامت پوست و زیبایی خود اهمیت میدهند زیاد اسـت. بجز لوازم بهداشتی مصرفی، شـما میتوانید بعنوان کادوی تولد برای دختر بـه او ابزار زیبایی هدیه دهید.
 
رژ لب
اگر در انتخاب کادوی تولد برای دختر بـه دنبال یک هدیه جذاب هستید، می توانید بـه سراغ لوازم آرایش نیز بروید. دخترهای جوان همیشه از یک رژ لب خوش‌رنگ استقبال می کنند.

مخصوصا اگر این رژ لب قرمز باشد، چون قرمز برای دخترها بسیار جذاب اسـت. پس چرا امسال برای آن‌ها یک رژ لب قرمز هدیه نگیریم؟
 
تجهیزات آرایشی
انتخاب رنگ و نوع لوازم آرایش شاید برای همه ی ساده نباشد، بهمین دلیل مـا یک انتخاب آسان‌تر برای دختران علاقه‌مند بـه آرایش پیشنهاد می کنیم.

تجهیزات جانبی لوازم آرایش. این لوازم شامل انواع برس‌هاي آرایشی اسـت کـه خانم‌ها برای آرایش کردن استفاده می کنند، پایه یا استند لوازم برای میز آرایش، کیف لوازم آرایش کـه داخل کیفشان قرار می دهند و آینه و خیلی لوازم پرکاربرد دیگر.
 
لوازم شخصی برقی
یکیدیگر از هدیه‌هاي هوشمندانه بعنوان کادوی تولد برای دختر لوازم آرایشی برقی اسـت. دخترها اهمیت زیادی بـه کیفیت لوازم شخصی برقی خود میدهند و تقریباً هرروز ازآن‌ها استفاده میکنند.

لوازمی مانند بیگودی و فرکننده مو، سشوار و اتوی مو کـه برای زیباتر کردن و حالت دادن بـه موها ازآن‌ها استفاده می کنند. پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین این لوازم، اتو مو و فرکننده هستند.
 

 
خرید کادو ولنتاین برای آقایان
 
اگر حس میکنید خرید هدیه برای آقایان بسیار سخت و پیچیده اسـت یا هر سال با این سوال روبه‌رو می شوید کـه بهترین هدیه برای مردان در روز ولنتاین چیست، مـا شـما را راهنمایی میکنیم. خرید بهترین هدیه برای آقایان آن‌قدر کـه شـما فکر میکنید سخت نیست.
 
کنسول بازی
دیگر اینروزها همه ی می دانند کـه علاقه‌ بـه بازی‌هاي کامپیوتری هیچ ربطی بـه سن و سال ندارد. اینروزها هم اکثرا همه ی در خانه خود یک کنسول بازی دارند. اما برای آقایانی کـه یک کنسول درست و حسابی ندارند و شـما میدانید کـه بـه بازی کامپیوتری علاقه دارند، بهترین هدیه یک کنسول بازی اسـت.

شاید قیمت کنسول‌ها بالا باشد، اما نگران نباشید این هدیه یک عمر برایشان میماند. از طرفی، برای آقایان جوانی کـه کنسول بازی دارند و وقت زیادی را در تنهایی بـه بازی کردن می‌گذرانند، میتوانید یک دسته بازی اضافه هدیه بگیرید.
 
هدفون و هدست
موسیقی عضو جدایی‌ناپذیر زندگی ماست، پس یک ابزار خوب برای بهتر شنیدن موسیقی می تواند یک هدیه خاص برای آقایان باشد. یک هدفون خوب می تواند تجربه گوش کردن بـه موسیقی رابه طور کلی عوض کند.

علاوه بر این، آقایانی کـه ورزش می کنند، زیاد با تلفن صحبت می کنند یا زمان زیادی را پشت فرمان می‌گذرانند را میتوان با یک هدست بی‌سیم کـه قابلیت برقراری تماس هم علاوه بر پخش موسیقی دارد، حسابی خوشحال کرد.
 
خودرو اصلاح
یکیدیگر از انتخاب‌ها در هدیه برای آقایان لوازم شخصی برقی اسـت. لوازم شخصی برقی آقایان شامل انواع خودرو‌هاي اصلاح سر و صورت و بدن می شود. این اتومبیل‌ها مدل‌هاي مختلفی دارند کـه شـما میتوانید براساس سلیقه و نوع اصلاحی کـه اغلب دارند، هر کدام رابه آن‌ها هدیه دهید.

اگر یک کادو برای تولد آقایانی تهیه میکنید کـه صورت خودرا کاملا شیو میکنند و یک اصلاح دقیق و تمیز میخواهند، باید یک اتومبیل اصلاح صورت با قابلیت اصلاح با عدد صفر خریداری کنید.
 
لباس ورزشی
بهترین پیشنهاد هدیه برای آقایان ورزشکار و عاشق تیپ‌هاي ورزشی، خرید لباس ورزشی اسـت. لباس ورزشی هم پرکاربرد اسـت و هم جذاب. همه ی پسران و آقایان جوان عاشق پیراهن ورزشی هستند و حداقل یکی دوتا تی شرت ورزشی و سه چهارتا شلوار ورزشی در کمدشان پیدا می شود.

اگر غیر از این باشد کـه حتماً باید برایشان یک لباس ورزشی هدیه بگیرید. اما اگر ورزش‌کار هستند و لباس ورزشی زیاد دارند هم بی‌شک یک لباس ورزشی جدید بهترین هدیه اسـت.
 
کیف و کوله
از لباس‌هایي کـه میتوانید بـه آقایان هدیه دهید گفتیم، جا دارد بگوییم کـه کیف چرمی هم هدیه بسیار خوب و کاربردی اسـت کـه آقایان با هر سن و هر استایل لباس پوشیدن، میتوانند ازآن استفاده کنند.

اگر مردی کـه شـما می خواهید برایش هدیه بگیرید شاغل اسـت و طبق معمول تیپ‌هاي رسمی لباس می پوشد، یک کیف دستی چرم طبیعی برای او هدیه‌اي شیک و مطلوب اسـت. اما اگر طبق معمول تیپ‌هاي عادی و اسپرت لباس می پوشند یا دانشجو هستند، کوله پشتی هدیه مناسب‌تر برای آن‌هاست.
 
عطر و ادوکلن
طبق معمول مطمئن‌ترین و رایج ‌ترین هدیه برای آقایان عطر و ادوکلن اسـت. آقایان طبق معمول بـه اندازه خانم‌ها در انتخاب عطر انتخاب پیچیده‌اي ندارند.

با چند حدس میتوان فهمید کـه رایحه و برند مورد علاقه آن‌ها چیست؛ عطر گرم با بوی تلخ دوست دارند یا از بوهای خنک و شیرین لذت می برند. برای انتخاب عطر برای هدیه بـه آقایان اول باید بودجه‌اي خودرا در نظر بگیرید.
 
کفش

اگر با کسیکه می خواهید برای او هدیه بگیرید رابطه نزدیکی دارید، پس دست‌تان در خرید هدیه بازتر اسـت و میتوانید بـه سراغ هدیه‌هاي خاص‌تر مثل کفش بروید. کفش یک هدیه نفیس برای آقایان اسـت و چون کاربردزیادی دارد، آن‌ها را خیلی خوشحال می کند.
 
کیف پول و کمربند
اگر می خواهید کـه هزینه کمتری پرداخت کنید و اما یک هدیه لاکچری برای آقایان بخرید، می توانید بـه سراغ کیف پول، کمربند یا ست‌هاي هدیه بروید.

کیف و پول و کمربند از قدیم جزو کادوهای باارزش میان خانواده‌ها و دوستان بوده و هنوز هم جزو هدیه‌هاي شیک و رسمی بـه شمار میرود، البته اگر واقعا یک کیف پول یا کمربند شیک انتخاب کنید.
 
نوشته برای ولنتاین چه کادویی بخریم | راهنمای خرید کادو برای ولنتاین اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

معرفی عاشقانه ترین عطرهای زنانه | از لاو استوری تا ولوت ارکید – الوند تبلیغ

معرفی عاشقانه ترین عطرهای زنانه | از لاو استوری تا ولوت ارکید
 
در اینبخش بـه معرفی عاشقانه ترین عطرهای زنانه می‌پردازیم. خانمها احساساتی ترین موجودات در جهان هستی هستند، وجود یک عطر خوب و ملایم کـه رایحه عاشقانه داشته باشد می‌تواند جذابیت زنانه خانمها را بیشتر کند، در واقع بوی خوب بدن یکی از عوامل موثر در افزایش جذابیت انسانها اسـت، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این عطرهای زنانه . عاشقانه رابه شـما معرفی کنیم.
 
Fracas – عطر زنانه فراکاس از رابرت پیگه
عطر زنانه فراکاس از کمپانی رابرت پیگه، معجونی از گل مریم، گل یاس و یاسمن اسـت کـه ترکیبی رمانتیک، لطیف و بـه یادماندنی دارد و از سال ۱۹۴۸ کـه برای اولین بار تولید و عرضه شد تا کنون محبوب قلب تعداد زیادی از زنان بوده و هرگز رایحه‌اش قدیمی نشده اسـت.

این عطر حس زنانه‌ي زیادی در خود دارد کـه باعث جذابیت بسیارش شده اسـت. Robert Piguet یکی از برندهای قدیمی و مشهور فرانسه اسـت کـه در سراسر دنیا با نام نیک یاد میشود و طرفداران بسیاری دارد.
 
Flowerbomb – عطر زنانه فلاور بمب از ویکتور اند رولف
تعداد زیادی از خانم‌ها مسحور رایحه گل فریزیا، ارکیده و انواع مختلف رزهای این عطر میشوند. عطر زنانه ویکتور اند رلف فلاوربمب، درست همانند نام خود انفجاری از گل‌هاي رنگارنگ و خوشبوست.

این عطر کـه با خود تازگی، انرژی، تحرک و گرمای خاصی رابه ارمغان می‌آورد با رایحه‌اي باور نکردنی و فوق‌العاده دوست‌ داشتنی تمام احساسات را برانگیخته می کند و شـما رابا خود بـه باغی پر از گل‌ها و شکوفه‌هاي بهاری میبرد. Flowerbomb بسیار جذاب و اغواکننده بـه مناسبت دهمین سالگرد کمپانی ویکتور اند رلف بـه بازار معرفی شده اسـت.
 
Love Story – عطر زنانه لاو استوری از کلوهه
یکی از خوشبوترین و رمانتیک‌ترین عطرهای موجود در بازار اسـت کـه بی شک هر خانمی باید در خانه داشته باشد. این عطر ترکیبی از رایحه‌هاي دلنشین شکوفه‌هاي پرتقال و نتی از گل‌هاي یاس اسـت.

بوی آن در عین حال کمی نیز تلخ و صابونی مانند اسـت. با گذر زمان مشک اضافه میشود و شیرینی ملایمی ایجاد می کند و هم زمان با این تغییر، بوی گل عطر پررنگ‌تر می شود کـه لطافت و حس زنانگی بیشتری نیز ایجاد می کند.
 
La Vie Este Belle – عطر زنانه لا ویه است بله از لانکوم
«زندگی زیباست»، این معنی اسم این عطر فرانسوی اسـت کـه ترکیب فوق‌العاده عالی از بوی سوسن و زنبق و نعناع هندی اسـت کـه رایحه‌اي شادی‌انگیز، فریبنده و بسیار خوشایند دارد.

«زندگی زیباست» عطری اسـت گرم و شیرین با رایحه‌اي گل‌دار، میوه‌اي و خوراکی. این عطر درسال ۲۰۱۲ بـه بازار عطر و ادکلن عرضه شد. رایحه وانیل، نعنا هندی، گل یاس، زنبق و شکوفه پرتقال بکار رفته در آن هم چنین رایحه تلخ بادام بـه اسانی در بین ترکیباتش قابل حس اسـت.
 
Blooming Bouquet – عطر زنانه بلومینگ بوکه از میس دیور
ترکیبی از رایحه گل‌هاي صدتومانی صورتی و مشک سفید نوعی عطر خوشایند و دلنشین ساخته کـه هرگز کهنه و قدیمی نمیشود. رایحه گل فوق‌العاده عالی این عطر رمانتیک اغواکننده و فریبنده اسـت و هرگز از استشمام آن خسته نخواهید شد. این عطر درسال ۲۰۱۴ با رایحه‌اي ملایم و شیرین بـه بازار عطر و ادکلن عرضه شد.

وقتی این عطر را روی پوست و محل نبض یا لباستان اسپری می کنید، بـه‌ سرعت متوجه بوی پرتقال ماندارین سیسیلی می شوید. پس از مدتی، نت‌هاي میانی باوجود هلو، زردآلو، گل رز و گل صدتومانی جای نت‌هاي آغازی را میگیرند. این ترکیب میوه‌اي و شیرین، شادی و نشاط را برای شـما و اطرافیانتان بـه ارمغان می‌آورد.
 
Velvet Orchid – عطر زنانه ولوت ارکید از تام فورد
یکی از زنانه‌ترین روایحی کـه می توان در بین عطرهای موجود در بازار پیدا کرد بـه ولوت ارکید برند تام فورد تعلق دارد. این عطر رایحه گرم و شیرین دارد ودر سال ۲۰۱۴ بـه بازار عطر و ادکلن عرضه شد.

رایحه اولیه این عطر تلفیقی از ترنج، نارنگی و عسل اسـت. در نت میانی عطری از شکوفه پرتقال، گل یاس استانبولی، گل رز ، ارکیده سیاه، مگنولیا، گل سنبل و نرگس بـه چشم میخورد ودر نت انتهایی و پایه نیز بوی چوب صندل و وانیل دارد.
 
N°۵ – عطر زنانه نامبر ۵ از شنل
بطری مستطیلی، ساده اما زیبای عطر عدد ۵ برند سرشناس شنل شکوه، زنانگی و اصالت رابه نمایش میگذارد. این عطر کلاسیک رایحه گرم و شیرین دارد ودر سال ۱۹۵۴ بـه بازار عطر و ادکلن عرضه شد.

رایحه ابتدایی عطر تند و تیز و تلخ و صابونی اسـت کـه حسی کاملا کلاسیک دارد ودر ادامه گرم‌تر و شیرین‌تر می شود ودر نهایت بویی تلخ و چوبی، آلدئیدی و کمی صابونی پیدا میکند.
 
Midnight Romance – عطر زنانه میدنایت رومنس از رالف لورن
 
معجون ماندگار و مسحورکننده رالف لورن ترکیبی از هیجان و احساسات رمانتیک اسـت. این عطر از ترکیب بوی گل صد تومانی و وانیل سیاه ساخته شده اسـت. این عطر شیرین درسال ۲۰۱۴ بـه بازار عرضه شد. میدنایت رومنس عطری اسـت نیمه شیرین و نسبتا گرم بر پایه رایحه میوه تمشک و حس لطیف گل‌ها.

رایحه ابتدایی عطر با بوی شاداب و کمی وانیلی مانند از میوه تمشک آغاز میشود. با گذر زمان و با قوی تر شدن وانیل عطر کمی گرم‌تر و شیرین‌تر شده و رایحه گل صدتومانی نیز بـه جمع روایح اضافه می شود کـه تغییر ایجاد شده باعث زنانه‌تر شدن و جذاب‌تر شدن عطر گشته و کاراکتر بیشتری نیز بـه رایحه میدهد.
 
عطر Evening Rose

ترکیبی فوق‌العاده از انواع رزهای معطر و رزهای بلغاری کـه حسی کاملا زنانه و بویی شادابی بخش دارد.
 
Shalimar – عطر زنانه شالیمار از گرلن
شالیمار عطری اسـت گرم و تلخ کـه درسال ۱۹۲۵بـه بازار عطر و ادکلن عرضه شد. رایحه ابتدایی عطر با حس ملایمی از مرکبات و حالتی نیمه شاداب آغاز میشود کـه بسیار سریع جای خود رابه وانیل با حسی تلخ بـه اضافه چرم و بخور می دهد.

درکنار رایحه شیرین و تلخ عطر رایحه گل‌هاي یاس و زنبق هم وجود دارند کـه حس شیک کاملا مشخصی بـه عطر می‌بخشند. در مجموع شلیمار عطری اسـت تلخ و شیرین.
 

 
و در ادامه شیشه های عطر خلاقانه که دیدن شان شما را به حیرت وا می دارد
 
اگر دقت کرده باشید، هر محصول در شیشه مخصوص بخود قرار دارد. بیشتر بسته بندی ها شبیه بـه هم هستند و تفاوت زیادی میان انها وجود ندارد. اما همین مسئله میتواند در جلب نظر مشتریان موثر واقع شود. بهمین دلیل، برخی شرکت ها شیشه هاي عطر خلاقانه اي برای محصولات خود درنظر می گیرند.

«Fragile» برند ژان پل گوتیه «Jean Paul Gaultier.» درون این شیشه کروی برفی، مایعی فوق العاده همراه با رایحه مرکبات، گل مریم، گل سفید و مقداری رایحه هاي خوش دیگر قرار گرفته اسـت.

«Konvict» برند ایکان «Akon.» ایکان درسال ۲۰۱۰ اولین عطرهای خودرا با نام «Konvict» عرضه کرد. این بسته بندی شامل دو بطری ۵۰ میلی گرمی بود کـه با استفاده از زنجیر و دست بند بـه یک دیگر متصل شده بودند. بنابر این روی هم رفته ۱۰۰ میلی گرم مایع وجود داشت. درون شیشه ها، عطری با رایحه لیمو و ترنج قرار داشت کـه رایحه چوب صندل و سدر نیز در آن استفاده شده بود.

«Love Fury» از کمپانی «Nine West.» این محصول دارای رایحه غنچه هاي رز، گل درخت ابریشم، نارنگی و پالپ توت قرمز همراه با رایحه هاي گل زنبق، مشک، چوب گرانبها و کهربا بود.

«Freak» ار برند «Illamasqua.» گل تریاک، آماریلیس از دسته گل هاي نرگس، شوکران یونانی و گل ملکه شب، رایحه هایي بودند کـه دراین محصول بکار رفتند.

عطر «Flowerbomb» برند «ویکتور رولف» «Viktor Rolf.» شیشه این محصول شبیه بـه نارنجک دستی طراحی شده و درون آن رایحه هایي مانند ترنج، نارنگی و فلفل صورتی بکار رفته اند. در ساخت این عطر از رایحه غنی رُز، گل برف، میوه هاي قرمز، تمشک و نوعی شیرینی استفاده شده اسـت.

«Little Things» برند ویکتوریا سیکرت «Victoria’s Secret.» این عطر تحریک آمیز و فریبنده درسال ۲۰۰۸ میلادی قبل از تعطیلات معرفی گشت. ترکیبی از رایحه گل و میوه هلو، مرکبات، سیب، گلابی، توت قرمز، سورسوپ «نوعی میوه» و رایحه غالب ترنج در آن مورد استفاده قرار گرفته اند. ارکیده کاتلیا، گل برف، نگونسار «پنجه مریم»، گلبرگ هاي یاس، شاه توت، وانیل و جوانه و برگ توت نیز در ساخت آن استفاده شده اسـت.

عطر «Shades of Dusk Moro Blood Orange» برند «جویا» «Joya.» طراحی شیشه بـه گونه اي اسـت کـه تهویه ثابت گسترش بوی عطر رابه ارمغان می آورد. این مکانیزم با استفاده از گرمای پوست انسان فعال می‌گردد. رایحه مرکبات همراه با عطر گل ها، چوب، وانیل و مُشک دراین محصول مورد استفاده قرار گرفته. هنگام باز کردن بوی پرتقال قرمز، نارنگی و یوزو «نوعی مرکبات» بـه مشام میرسد.

«Popy Moreni» از برند «Popy Moreni.» در ابتدا رایحه یاس بنفش و فلفل سفید بـه مشام می‌رسد. درخت کانانگا، یاسمن و زنبق نیز در وسط احساس می شود و عطر سدر، چوب صندل، مشک و بنزن نیز در آخر تداعی میگردد.

عطر «فخر العرب» از «Al Haramain.» این عطر شرقی مخصوص آقایان ساخته شده و درون آن چوب صندل، زعفران، چوب آگار، وانیل و کهربا همراه با رایحه هاي گل، چوب و عطر تند بکار رفته اسـت.

Feerie از Van Cleef & Arpels. دراین محصول بیشتر رایحه خنک و محرک بنفشه و گیاهان معطر وجوددارد. این عطر فرش کننده از ترکیب رایحه گل ها، نارنگی ایتالیایی و توت سیاه ساخته شده اسـت. در قلب آن، رز بلغاری و مقداری یاس مصری مورد استفاده قرار گرفته ودر انتها نیز عطر سوسن چوب گران قیمت و نوعی گیاه دیگر «Haiti vetive» بـه مشام میرسد.
 
نوشته معرفی عاشقانه ترین عطرهای زنانه | از لاو استوری تا ولوت ارکید اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

خوش صدا ترین خواننده های زن دنیا | از شکیرا تا ماریاکری و ادل – الوند تبلیغ

خوش صدا ترین خواننده های زن دنیا | از شکیرا تا ماریاکری و ادل
 
در اینبخش بـه معرفی خوش صدا ترین خواننده هاي زن دنیا می‌پردازیم، همانگونه کـه خودتان هم میدانید هنوز کسی زاده نشده کـه دست روی دست خانم ادل از کشور انگلستان بگذارد. اما هستند خواننده هاي مشهور و پرطرفداری کـه در حال رقابت برای گرفتن مقام ملکه صدای جهان اند. امروز از شکیرا و ماریا کری گرفته تا خانم ادل، بهترین خواننده هاي زن از نظر قدرت صدا رابه شـما معرفی میکنیم.
 
نورا جونز
نورا جونز خواننده، ترانه‌سرا، پیانیست و بازیگر آمریکایی و فرزند راوی شانکار، نوازنده شهیر سیتار هندی، اسـت. او تا کنون موفق بـه دریافت ۱۱ جایزه گرمی شده اسـت. نورا در ۵ سالگی بـه گروه کُر کلیسا ملحق شد ودر ۷ سالگی فراگیری پیانو را آغاز کرد ودر دوره راهنمایی نوازندگی آلتو ساکسیفون را فرا گرفت.

او در دبیرستان جایزه موسیقی دانش‌آموزان Down Beat را بعنوان بهترین وکالیست جاز و بهترین موسیقی ساخته شده را بدست آورد. سپس درسال ۱۹۹۷ دومین جایزه موسیقی دانش‌آموزی را بعنوان بهترین وکالیست جاز کسب کرد. آهنگ «Come away with me» نیز درسال 2002، با فروش 26 میلیون کپی، بعنوان آهنگ سال انتخاب شد.
 
ایمی لی
ایمی لي خواننده و آهنگساز آمریکایی بوده و از کودکی نواختن پیانو را آموزش دیده‌ اسـت. او یکی از بنیانگذاران و خواننده اصلی گروه راک «اونسنس» بود کـه موفق بـه دریافت جایزه گرمی نیز شده ‌اسـت. او در حال حاضر از گروه اش جدا شده و فعالیت حرفه اي خود رابه تنهایی دنبال می‌کند.

ایمی حتی بتازگی موسیقی متن تعداد زیادی از فیلم ها را نیز بـه عهده گرفته اسـت. توانایی بالای او در نواختن پیانو و بالاتر ازآن صدای منحصر بفردش، او را جزو یکی از محبوب ترین ستاره ها کرده اسـت بـه طوریکه در حال حاضر 12 میلیون دلار ارزش خالص دارد.
 
میلا کونیس
مـا میلا کونیس را بعنوان یک بازیگر آمریکایی می شناسیم اما او جدا از بازیگری، صدای فوق العاده اي نیز دارد. درسال ۱۹۹۱ و زمانی کـه وی هفت ساله بود، بـه همراه خانواده از اتحاد جماهیر شوروی مهاجرت کرده و ساکن لس آنجلس می شوند. میلا کونیس بعد از مدرسه در کلاس‌هاي بازیگری شرکت می کرد کـه همین موضوع باعث شد او را برای نقش‌آفرینی‌هاي مختلف انتخاب کنند.

ازآن موقع بود کـه او در آگهی‌هاي تبلیغاتی و برنامه‌هاي تلویزیونی ظاهر شد. نخستین نقش مهم او نیز در برنامه « That ’70s Show»، پیش از تولد پانزده سالگی‌اش، بود. او هم چنین درسال ۱۹۹۹، بدلیل صدای منحصر بفردی کـه دارد، شروع بـه صداگذاری در نقش مگ گریفن، در سریال «مرد خانواده»، کرد.
 
شکیرا
شکیرا خواننده، ترانه سرا، مدل، رقصنده، تهیه کننده و طراح رقص مشهور کلمبیایی اسـت. او اجرا را در مدرسه آغاز کرد و توانایی‌هاي خودرا در سبک‌هاي راک اند رول، لاتین و عربی، نشان داد. او از همان کودکی، از آواز خواندن برای معلم‌ها و همکلاسی‌هایش و حتی راهبه‌ها لذت می برد. اما درسال دوم از گروه کر مدرسه رد شد چون صدای خیلی قوی داشت.

معلم موسیقی بـه گفته بود کـه صدایت مانند «بز» اسـت! اما در نهایت او ثابت کرد کـه تصور دیگران در مورد صدای او اشتباه اسـت. او از طریق آلبوم «سرویس رختشویی» با جهان انگلیسی زبان ارتباط برقرار کرد و توانست بیش از ۱۵ میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته باشد. او علاوه بر هنرهایی کـه دارد، با تولید برند عطر خود، توانست علاوه بر دنیای موسیقی در دنیای مد و فشن نیز بدرخشد.
 
کلی کلارکسون
کلی کلارکسون خواننده آمریکایی سبک پاپ راک، آهنگساز، ترانه سرا، بازیگر و برنده فصل ۱ «امریکن آیدل» می باشد. وی کار خود با کمپانی «آرسی‌اي» را پس از برنده ‌شدن در فصل اول برنامه تلویزیونی «آمریکن آیدل» درسال ۲۰۰۲ آغاز کرد. او با انتشار نخستین آلبوم موسیقی خود با نام «سپاسگزار» درسال ۲۰۰۲ در اصل خودرا بعنوان یک خواننده سبک پاپ عرضه کرد.

پس ازآن با انتشار آلبوم تاثیر گذار و تأمل‌برانگیز «فرار» درسال ۲۰۰۴ توانایی و تمایل خود رابه سبک پاپ راک بـه همگان نشان داد. کلارکسن تا کنون نزدیک بـه ۲۰ میلیون آلبوم در سراسر جهان فروخته ‌اسـت. ۸ تک ترانه او بین ده ترانه برتر Billboard Hot ۱۰۰ قرار گرفتند.
 
کلارکسون با فروش بیش از ۱۰/۲ میلیون آلبوم موسیقی در امریکا و بیش از ۲۰ میلیون آلبوم در سراسر جهان، موفق‌ترین برنده مسابقه «امریکن آیدل» از لحاظ تعداد فروش بـه حساب می آید. هم چنین بر طبق گزارشات، او در بین ۲۰۰ هنرمندی کـه بیشترین تعداد فروش آلبوم موسیقی را داشته‌اند، در رتبه ۱۸۷ قرار گرفت. این خواننده با صدای فوق العاده خود، ارزش خالصی حدود 28 میلیون دلار دارد.
 
اسکارلت جوهانسون
اسکارلت جوهانسون بازیگر، مدل و خواننده آمریکایی دانمارکی تبار اسـت. گرچه بیشتر مردم او را بعنوان یک بازیگر می شناسند اما او تا بحال 2 آلبوم از خود نیز منتشر کرده اسـت. اسکارلت چهار بار نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر گوی طلایی ودر سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۳ توسط مجله اسکوایر بعنوان جذاب‌ترین زن زنده دنیا انتخاب شده ‌اسـت.

مهارت هاي بازیگری او درکنار خوانندگی، او را تبدیل بـه یکی از مطرح ترین ستاره هاي هالیوود، با ارزش خالص 100 میلیون دلار، کرده اسـت.
 
ماریا کری
حتماً شـما هم با صدای بی نظری ماریا کری آشنایید. او خواننده، ترانه‌سرا، هنرپیشه و تهیه‌کننده اهل کشور آمریکا اسـت کـه درسال 1990، با انتشار یک آلبوم با نام خودش، بـه شهرت رسید. این آلبوم موفق بـه کسب جایزه مولتی‌پلاتینیوم شد و تک ‌آهنگ‌هاي آن توانستند در چهار بار پیاپی در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد قرار بگیرند.

ماریا کری تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیون فروش در سراسر دنیا داشته اسـت کـه او را در لیست پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی تاریخ قرار می دهد. درسال ۲۰۱۲ او در لیست «۱۰۰ زن برتر موسیقی» شبکه وی‌اچ‌وان در رتبه دوم قرار گرفت. او تا کنون ۵ جایزه گرمی، ۱۷ جایزه موسیقی جهان، ۳۱ جایزه موسیقی بیلبورد و ۱۱ جایزه موسیقی ایالات امریکا را ازآن خود کرده‌ اسـت.
 
تیلور سوئیفت
تیلور سوئیفت خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی ست کـه در شهر وایومیسینگ پنسیلوانیا بزرگ شد ودر سن چهارده ‌سالگی برای پیشرفت در موسیقی کانتری بـه تنسی نقل مکان کرد. او در اکتبر ۲۰۰۶، نخستین آلبومش راکه نام خودش را برای آن انتخاب کرده بود، منتشر کرد. آهنگ «ترانه مـا» او رابه جوان ترین هنرمندی تبدیل کرد کـه بـه رتبه اول جدول داغ‌ترین ترانه‌هاي کانتری رسیده‌ اسـت.

سوئیفت درسال ۲۰۰۸ نامزد بهترین خواننده جدید در جوایز گرمی سال ۲۰۰۸ شد. افتخارات او شامل ۱۰ جایزه گرمی، یازده جایزه موسیقی کشور آمریکا، هفت جایزه انجمن موسیقی کانتری و شش جایزه آکادمی موسیقی کانتری می باشد. تا کنون ۲۶ میلیون آلبوم و ۷۵ میلیون نسخه دیجیتال از تیلور در سراسر جهان بـه فروش رسیده‌ اسـت.
 
ادل
زمانی کـه صحبت از جذاب ترین صدا میان خوانندگان میشود، ادل نخستین نامی ست کـه بـه ذهن مـا خطور میکند. او خواننده و ترانه‌نویس بریتانیایی اسـت کـه شهرت جهانی او بیشتر بـه دومین آلبوم استودیویی‌اش با نام «۲۱» کـه درسال ۲۰۱۱ منتشر شد، باز می گردد.

این آلبوم نه تنها حدود ۳۰ میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخت، بلکه رکورد طولانی‌ترین مدت صدرنشینی در جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌هاي موسیقی در بریتانیا را در کتاب رکورد هـای جهانی رکورد هـای گینس ثبت کرد کـه برای او موفقیتی بیش از آلبوم نخست اش در پی داشت. وی با این آلبوم موفق بـه دریافت ۶ جایزه گرمی، از جمله بهترین آلبوم سال در گرمی ۲۰۱۲، شد.
 
این آلبوم چهارمین آلبوم پرفروش تاریخ بریتانیا اسـت ودر سراسر جهان بیش از ۳۰ میلیون نسخه ازآن بـه فروش رفته اسـت. درسال ۲۰۱۳ او موفق بـه کسب جایزه گلدن گلوب و جایزه اسکار برای ترانه «اسکای‌فال» در فیلم «سکای‌فال» جیمز باند شد، کـه طی همین پیروزی توانست از رقیبان خود همانند تیلور سویفت پیشی بگیرد.
 

 
و در ادامه حقایق جالبی درمورد ریحانا یکی از بهترین خواننده های زن دنیا
 
از جمله نام هاي مستعار ریحانا می‌توان بـه «ری ری»، «ملکه کارائیبی» و «شاهزاده جدید پاپ» اشاره نمود. این خواننده مشهور تا کنون موفق بـه فروش بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه از آثارش در سراسر جهان شده اسـت کـه در لیست پر فروش ترین هنرمندان موسیقی جهان، رقم قابل توجهی بـه شمار میرود.
 
ریحانا نام میانی هنرمند است

آیا می‌دانستید کـه «ریحانا»، اسم میانه «روبین ریحانا فنتی» اسـت؟ او وقتی بـه شهرت جهانی رسید، بنام ریحانا مشهور شد و تا پیش ازآن با نام واقعی خود مورد خطاب قرار میگرفت.
 
آغاز خوانندگی از دوران طفولیت

ریحانا خوانندگی را از زمانی کـه فقط 7 سال داشت آغاز کرد. وی هم چنین در دوران تحصیل در دبیرستان، یک گروه موسیقی با دو دختر دیگر تشکیل داد.
 
روز ریحانا در باربادوس

خواننده مورد بحث در تاریخ 20 فوریه سال 1988 میلادی در شهر «سنت مایکل» باربادوس متولد شده اسـت. جالب اسـت بدانید کـه روز تولد وی دراین کشور جزو تعطیلات رسمی بـه شمار میرود و مردم آنرا جشن میگیرند.
 
ریحانا شاهد خروج روح خبیث از بدن یک کودک بوده
ریحانا در یکی از گفتگو هایش اعتراف کرده کـه یک‌بار در مراسم جن گیری و احضار ارواح شرکت نموده و از نزدیک شاهد بیرون راندن روح خبیث ازبدن یک کودک بوده اسـت.

بهمین خاطر اسـت کـه وی از حضور در شاتو مارمونت هالیوود خودداری میکند زیرا اعتقاد دارد کـه این منطقه توسط ارواح تسخیر شده اسـت.
 
ریحانا برنده جایزه زیبایی شده

ریحانا در دوران تحصیل در مدرسه، یکبار در جشنواره زیبایی شرکت کرده و برنده جایزه «میس کامبیرمیر» شده اسـت.
 
ریحانا تحصیل در دانشکده افسری

ریحانا در دبیرستان نه تنها در جشنواره زیبایی شرکت کرده، بلکه در مدرسه افسری نیز نام نویسی کرده و دوره هاي ارتش را پشت سر نهاده اسـت.
 
RiRi در مکان هاي عمومی خودش را از دید مردم مخفی می‌کند

ریحانا بـه این کـه همیشه سعی میکند خودرا از دید مردم مخفی کند، شهرت دارد؛ او عموما لباس هایي با کلاه هاي بزرگ میپوشد و از عینک هاي آفتابی استفاده میکند. با این حال، همیشه بـه همراه گارد محافظتی در بین مردم حاضر اسـت.
 
جی زی ریحانا را کشف کرده و موجب شهرتش شد

رپر مشهور آمریکایی، Jay-Z «همسر بیانسه» پس از مشاهده اجرای ریحانا با وی قرارداد امضا کرد و بدین طریق، ریحانا وارد عرصه موسیقی شده و بـه سرعت پله هاي ترقی را طی نمود.
 
تاتوهای ریحانا

جالب اسـت بدانید این خواننده جوان، 23 تاتو روی بدن خود دارد و اعلام داشته کـه در آینده بـه تعداد آنها خواهد افزود. یکی از تاتوهای وی جمله اي با این مفهوم اسـت: «هرگز بازنده نخواهم بود، زندگی همیشه یک درس اسـت.» این جمله الهام بخش، یکی از شعارهایی اسـت کـه او را در مسیر موفقیت هاي هر چـه بیشتر یاری میرساند.
 
ریحانا پاهای خودرا 1 میلیون دلار بیمه کرده اسـت
اشتباه نخوانده اید، ریحانا درسال ۲۰۰۷ میلادی پاهای خود رابه مبلغ ۱ میلیون دلار بیمه نمود.
 
ریحانا سبزیجات دوست ندارد

ریحانا بیشتر بـه خوردن میوه و نوشیدن آب علاقه دارد و سبزیجات را دوست ندارد و تا حد امکان از مصرف انها خوددداری مي نماید. وی هم چنین از غذا هاي هندی، چینی، مکزیکی و ژاپنی فراری اسـت و حاضر بـه صرف انها نیست.
 
آهنگ چتر بـه مدت 10 هفته در صدر آهنگ هاي برتر کشور انگلستان قرار داشت
 
بد نیست بدانید کـه ریحانا پس از انتشار آلبوم سوم خود بنام «دختر خوب بد شد» درسال ۲۰۰۷ بـه چهره‌ اي بین‌المللی تبدیل شد.

«چتر» یکی از آهنگ‌ هاي این آلبوم بود کـه بـه یکی از محبوب‌ ترین آهنگ‌ ها در ۱۳ کشور جهان تبدیل شد. گفتنی اسـت، این قطعه بـه مدت ۱۰ هفته در صدر آهنگ هاي برتر کشور انگلستان قرار داشت.
 
یکی از زنان تاثیرگذار جهان ریحانا است
درسال ۲۰۱۲، مجله تایم، ریحانا را در جایگاه بیستم در لیست «۱۰۰ فرد تاثیر گذار جهان» دسته بندی کرد.
 
کیتی پری و ریحانا دوستان بسیار صمیمی هستند

ری ری با خواننده مشهور، کیتی پری دوستان بسیار صمیمی هستند کـه ارتباط و رفت و آمد هاي زیادی باهم دارند. البته انتظار می رفت کـه بعنوان ساقدوش در مراسم عروسی کیتی پری حاضر شود اما بدلیل تداخل برنامه هاي کاری با روز عروسی، نتوانست این انتظار را برآورده نماید.
 
نوشته خوش صدا ترین خواننده های زن دنیا | از شکیرا تا ماریاکری و ادل اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

تیپ بهمن ماهی ستاره های ایرانی | از هدیه تهرانی تا الهام حمیدی – الوند تبلیغ

تیپ بهمن ماهی ستاره های ایرانی | از هدیه تهرانی تا الهام حمیدی
 
در اینبخش تیپ و استایل بهمن ماهی ستاره هاي معروف ایرانی رابه مرور می‌کنیم. دراین قسمت از تیپ ستاره ها، از خانم هدیه تهرانی گرفته تا خانم بهنوش طباطبایی و الهام حمیدی بـه بررسی نوع و سبک لباس پوشیدن این سلبریتی هاي پرطرفدار میپردازیم. خیلی از هوادران این ستاره هاي سعی می کنند مثل آن ها لباس بپوشند، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

در ابتدا بـه سراغ علی اوجی کلاه دار دریک روز سرد زمستانی می‌رویم کـه با این کـه هوا سرد اسـت اما برق لبخند از لبان علی اوجی بـه کنار نرفته اسـت.

بهاره رهنما کـه بـه غیر از رشته ي بازیگری بـه نویسندگی و خبرنگاری نیز می‌پردازد با انتشار این عکس روزنامه نگاری اش را هم بـه مردم اعلام کرده اسـت البته دراین مطلب بهاره رهنما در اینستاگرام نام فائزه بـه اشتباه فائضه نوشته شده اسـت کـه باعث شده نقد هاي زیادی بـه این هنرمند محبوب وارد شود.

خانم بهاره کیان افشار با جلیقه اي کـه انتهایش مملو از پرهای مشکی در هم تنیده شده اسـت و گوشواره هاي پردار هم رنگ زیر سارافنی اش بسیار زیبا شده اند.

هدیه تهرانی با شلوار چهارخانه ي مردانه شبیه مردانی شده اسـت کـه در خانه برای اسانی از این شلوارها استفاده می کنند .

طناز طباطبایی کـه مثل همیشه تیپی خاص و زیبا برای خودش انتخاب کرده اینبار با بافت بلندی کـه از زیر بافت کرمی رنگی هم دارد و شال موج دار مشکی بسیار کشیده و زیبا بنظر می‌رسد البته پوشیدن دوبافت روی هم وی را چاق و تپل نشان میدهد.

بهنوش طباطبایی هم همانند طناز از بافت هم رنگ و هم اندازه او استفاده کرده با این تفاوت کـه او از زیر بافت پیراهنی پارچه اي پوشیده و برخلاف طناز چاق بنظر نمی‌رسد.

تیپ متفاوت مهناز افشار در میان جمعی از بازیگران رد جشنواره ي فیلم فجر کـه بسیار متفاوت و خاص اسـت . بازیگران دیگری هم چون سروش صحت و دیگر بازیگران هم دراین جشنواره حضور دارند .

الهام پاوه نژاده با شال سفید رنگ و مو هاي از فرق بازشده اش در اکران فیلم حضور دارد . ظاهر خانم پاوه نژاد بسیار ساده و پوشیده اسـت.

تولد اکبر زنجانپور با حضور الهام پاوه نژاد و کیک شکلاتی بسیار خوشمزه برگزار شده اسـت آقای زنجانپور یکی از خوبان و اساطیر سینمای کشور ایران هستند.

الناز حبیبی با مو هاي در هم فرورفته و ژولیده و چهره اي کـه همانند موهایش نشانگر بی حوصلگی این خانم اسـت پشت میز کافی شاپ بـه پنجره ي بیرون خیره شده اسـت.
 

 
در ادامه تیپ و استایل چهره ها در مراسمات این هفته
 
چهره هاي ایرانی تمام تلاش خودرا می کنند تا در اماکن عمومی و مراسم مختلف و یا حتی در قاب اینستاگرامشان، بهترین تیپ و استایل را از خود بـه نمایش بگذارند تا محبوب دل هواداران شان بمانند. البته گاهی دراین مورد کج سلیقگی هایي هم دیده می‌شود کـه بخشی جدا نشدنی از این ماجراست.

مدل مانتوی آناهیتا درگاهی در مراسم اکران فیلم قانون مورفی از اون مدل مانتو هاست کـه اگه لاغرید و میخواید کمی چاق تر نشون بدید پیشنهاد میکنیم امتحانش کنید. با این مانتو رنگ آبی و زرشکی بـه خوبی ست میشه همونطور کـه می‌بینید فریم عینک اشکان خطیبی هم هوشمندانه با نوار زرشکی مانتوی خانوش ست شده.

استایل الهام حمیدی و رز رضوی رو مشاهده میکنید در اکران فیلم تخته گاز. تیپ الهام حمیدی کـه همون ترکیب تکراری قرمز و مشکیه کـه زیاد راجع بهش بحث کردیم. اما مانتوی رز رضوی یه مشکل داره: مدل پارچه اي کـه برای این مانتو انتخاب شده بـه مدلش کـه بـه صورت ماهی هست نمیاد برای مانتو هاي مدل ماهی نباید از پارچه هاي خشک استفاده کرد چون حالتش رو خراب میکنه.

یه عکس جالب از جواد عزتی با کلاه و شال گردنی کـه مـا رو یاد پسر خاله میندازه!

خوب وقتشه کـه حرفمونو راجع بـه استایل تکراری الهام حمیدی پس بگیریم. تا با بادیگارداش نیومدن سراغمون.

کاپشن سام درخشانی یه طوری باد کرده کـه انگار زیرش ضد گلوله پوشیده.

بـه این سبک استایل لیلا بلوکات، «سبک بوهو» میگن. استایلی با رنگ هاي نزدیک بـه هم و بوت هاي بلند. رنگ هاي نزدیک بـه هم شـما را کشیده تر و بلند قد تر نشون میده.

هانیه توسلی هم از همین سبک بهره برده. رنگ سبز کتش رو رنگ سبز ارتشی میگن و رنگ شال هم خزه اي پر رنگه. همین طور رنگ مانتو و بوت هم رنگ کِرِم خاکی هست کـه خنثی اسـت. البته اگه استایل رنگ هاي نزدیک بـه هم رو دوست نداشتید میتونید با یه کیف نارنجی یا طلایی استایلتون رو از یکنواختی دربیارید.

مدل مانتو هاي سارافونی از قدیم الایام مد بوده و هست و هیچوقت از مد نمیفته. زیر سارافونی و گوشواره هاي طوسی بهاره کیان افشار خیلی خوب با قسمت هایي از خز سارافونش ست شده.

بریم سراغ چند تا عکس از چهره ها در کنسرت بهنام بانی خوشتیپ. بهاره افشاری با ترکیب رنگ سورمه اي و قهوه اي کـه حتی تـو هد بندش هم رعایت شده و بهنام بانی کـه بـه خوبی رنگ کفش و کتش رو باهم ست میکنه. حالا عکس هاي دیگه هم اینو نشون میده.

راجع بـه مانتوی آناهیتا درگاهی کـه جلوش هلالی بود گفتیم چاق نشونتون میده بهنام بانی واسه لاغر نشون دادنش از کتی کـه جلوش حالت شکسته داره استفاده کرده! اینم یه مدلشه دیگه. بهرام افشاری هم کـه بـه سبک خودش لباس پوشیده.

مریم معصومی هم با یه تیپ خاص در کنسرت حضور پیدا کرده کـه خودتون مشاهده می‌کنید.

آخرین عکس از کنسرت بهنام بانی هم باهم می بینیم با تیپ آبی- سورمه اي کنار بهاره کیان افشار.

پالتو هایي کـه یقه خز دارن واسه خانومایی کـه شونه پهنی دارن مناسب نیست. نیلوفر رجایی فر پلیوری با طرح اسکاچ کـه قرمز هم داره زیر پالتوش پوشیده کـه میتونست کیف یا اکسسوری هاشو قرمز انتخاب کنه و با اون ست کنه.
 
 
نوشته تیپ بهمن ماهی ستاره های ایرانی | از هدیه تهرانی تا الهام حمیدی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

عکس و اسامی بازیگران سریال لحظه گرگ و میش + داستان و تیتراژ – الوند تبلیغ

عکس و اسامی بازیگران سریال لحظه گرگ و میش + داستان و تیتراژ
 
در اینبخش بـه معرفی بازیگران سریال لحظه گرگ و میش می‌پردازیم، لحظه گرگ و میش کـه جای گزین سریال پربیننده بانوی عمارت شده اسـت از شبکه سوم سیما در حال پخش می‌باشد. این سریال نیز همانند تعداد زیادی از مجموعه هاي تلویزیونی روی آنتن روایت گر دهه 60 و زندگی هاي نوستالژیک و داستان جذاب آن دوران می‌باشد، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا بازیگران این سریال رابه شـما معرفی کنیم.
 
داستان سریال لحظه گرگ و میش
تصویربرداری فاز اول سریال «لحظه‌ گرگ‌ومیش» بـه کارگردانی همایون اسعدیان اواخر سال گذشته بـه اتمام رسید.عده اي از لوکیشن‌هاي فاز دوم با فاز اول مشترک اسـت. هم چنین فاز اول در دهه ۶۰ و ۷۰ می‌گذرد و فاز دوم نیز در ادامه آن سال ها و ۱۰ سال بعد خواهد بود. 

دراین سریال کـه در ابتدا «قسم» نام داشت، فاطمه گودرزی و فرید سجادی حسینی نقش یک زوج و نقش محوری قصه‌ را بازیگری جدید با کاراکتر «حنانه» بر عهده دارد. داستان این مجموعه روایتگر فراز و فرود خانواده‌اي اصیل ایرانی در طول سه دهه اسـت. این سریال با محوریت زندگی تنها دختر خانواده کـه از دهه ۶۰ با حوادث گوناگونی از قبیل جنگ تحولات اقتصادی و اجتماعی و … آغاز و تا زمان معاصر ادامه خواهد داشت.
 
بیوگرافی تمام بازیگران سریال لحظه گرگ و میش
البته مـا قبلا ودر مطلبی جداگانه فهرست بازیگران و بیوگرافی انها را جمع آوری کرده ایم. اگر مایل بـه مطالعه هستید با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید بـه صفحه مورد نظر دسترسی پیدا کنید یا این کـه هم چنان با مـا همراه باشید تا فهرست بازیگران و عوامل سریال لحظه گرگ و میش را ببینیم.
 
حتماً بخوانید :  بیوگرافی بازیگران سریال لحظه گرگ و میش + عکس بازیگران سریال لحظه گرگ و میش و خلاصه
 

 
لیست بازیگران سریال لحظه گرگ و میش + عکس
فاطمه گودرزی، فرید سجادی حسینی، علیرضا کمالی‌نژاد، حسام محمودی، المیرا دهقانی، شهره سلطانی و… از بازیگران این سریال هستند.

فاطمه گودرزی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

فرید سجادی حسینی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

شهره سلطانی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

علیرضا کمالی نژاد بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

حسام محمودی فرید بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

سیامک احصایی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

وحید آقاپور بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

المیرا دهقانی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

ناصر سجادی حسینی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

پانیذ برزعلی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

نیما نادری بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

مدیا ذاکری بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

پاشا رستمی بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

رها خدایاری بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

مهرنوش مسعودیان بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

اروین گالستیان بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

آیدا نامجو بازیگر سریال لحظه گرگ و میش

مهدی ملاک بازیگر سریال لحظه گرگ و میش
 

 
خواننده تیتراژ سریال لحظه گرگ و میش

این قطعه با صدای محمد معتمدی و تنظیم فرهاد اسعدیان، بازخوانی ترانه مشهور سنگ قبر آرزو با صدای آرتوش اسـت کـه ازآن در تیتراژ پایانی سریال لحظه گرگ و میش بهره گرفته شده اسـت. «لحظه گرگ و میش» بـه نویسندگی مونا انوری زاده و همایون اسعدیان در 50 قسمت تولید شده اسـت.

این سریال هر شب ساعت 20:45 بـه روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود. ساعات بازپخش این سریال 00:30 بامداد، ۰۹:۳۰ صبح و 14:15 روزبعد اسـت. عاشقانه «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود زندگی خانواده‌ اي اصیل در طول سه دهه و با محوریت زندگی تنها دختر این خانواده اسـت.
 
بیوگرافی محمد معتمدی خواننده تیتراژ سریال لحظه گرگ و میش
 
سید محمد معتمدی خواننده سنتی ایرانی در ۲ مهر ماه ۱۳۵۷ در شهر قمصر کاشان درخانواده‌اي سنتی ودر سطح متوسط بدنیا آمد. وی فرزند سوم خانواده اسـت و تنها فرد خانواده اسـت کـه بـه سمت هنر و موسیقی گرایش پیداکرده اسـت.

او فارغ التحصیل کارشناسی رشته کارگردانی از دانشکده صداوسیما اسـت. معتمدی در زمان کودکی بسیار بازیگوش بوده اسـت و از همان دوران تحصیل همیشه در گروه‌هاي سرود حضورداشته اسـت و سرودهایی کـه خواننده اسـت در آرشیو صداوسیما موجود اسـت.
 
نحوه ورود بـه موسیقی
محمد معتمدی بصورت خودآموز یادگیری آواز و هم چنین ساز نی را در زمان نوجوانی شروع کرد و از سال ۱۳۷۶ بـه‌ صورت حرفه‌اي شیوه آواز طاهرزاده را نزد استاد حمیدرضا نوربخش آغاز کرد، وی بخاطر علاقه‌ي فراوانی کـه بـه مکتب آواز اصفهان داشت هم‌زمان بـه تمرین و الگوبرداری از آواز اساتیدی چون تاج اصفهانی و ادیب خوانساری پرداخت.

او از راهنمایی اساتیدی چون مرحوم پزشک حسین عمومی و علی‌اصغر شاه زیدی بهره برد. وی با گروه‌هاي زیادی هم چون گروه خورشید «مجید درخشانی»، هم‌نوازان شیدا «محمدرضا لطفی»، ارکستر ملی ایران «فرهاد فخرالدینی»، هم‌آوایان «حسین علیزاده» و گروه ادیب کـه خود وی پایه‌گذار آن اسـت همکاری داشته اسـت.

وی هم چنین با ارکستر ملی بـه رهبری فرهاد فخرالدینی فعالیت داشته اسـت ودر آخرین برنامه ارکستر بـه همراه آقای فخرالدینی تحت عنوان خواننده حضور داشت و با همراهی سالار عقیلی قطعاتی را اجرا کرد. او هر سه اجرای خودرا دراین ارکستر بـه ۱۷۵ شهید غواص تقدیم کرد و دلیلش را ارادت همیشگی‌اش بـه شهیدان دانست.
 
محمد معتمدی و همسرش
وی تا کنون ازدواج‌نکرده اسـت و مجرد اسـت و هیچ خبر یا عکسی از او تحت عنوان محمد معتمدی و همسرش کـه توسط خودش تائید شده باشد منتشرنشده اسـت.

محمد معتمدی از میان خواننده‌هاي هم‌نسل خودش بـه احسان خواجه امیری بخاطر خودش و پدرش و همشهری بودنش و از میان اساتید قدیمی بـه استاد محمد نوری و مازیار علاقه دارد.
 
خواننده‌ هاي مورد علاقه وی
محمد معتمدی از میان خواننده‌هاي هم‌نسل خودش بـه احسان خواجه امیری بخاطر خودش و پدرش و همشهری بودنش و از میان اساتید قدیمی بـه استاد محمد نوری و مازیار علاقه دارد.
 
نوشته عکس و اسامی بازیگران سریال لحظه گرگ و میش + داستان و تیتراژ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

معرفی ستاره هایی که نقاش هستند | از جانی دپ تا لیدی گاگا – الوند تبلیغ

معرفی ستاره هایی که نقاش هستند | از جانی دپ تا لیدی گاگا
 
در اینبخش ستاره هایي کـه رابه شـما معرفی میکنیم کـه بـه غیر از بازیگری و خوانندگی و… دستی بر نقاشی هم دارند، شاید باور نکنید اما نقاشی بعضی از این ستاره هاي مشهور قابل تحسین اسـت. در ادامه از آقای خاص یعنی جانی دپ گرفته تا خانم خواننده، بازیگر و نامزد اسکار یعنی لیدی گاگا، با ستاره هاي مشهور نقاش آشنا میشویم و تابلوهای آن ها را میبینیم. با پارس ناز همراه باشید.
 
پیرس برازنان
پیرس برازنان بازیگر ایرلندی‌تبار آمریکایی و هم چنین بازیگر سابق نقش جیمز باند اسـت. قبل از این‌کـه او بازیگری را آغاز کند، در دانشگاه هنر لندن تصویرسازی می‌خواند.

گرچه حرفه اصلی او در حال حاضر بازیگری ست، اما او در اوقات بیکاری خود بـه سراغ نقاشی می شود و حتی از این راه کسب درآمد هم می کند.
 
لوسی لیو
بازیگر «فرشتگان چارلی»، لوسی لیو، قبل از این‌کـه وارد سینما شود، یک هنرمند نقاشی آمیخته بود کـه با استفاده از مواد مختلف بـه خلق آثار هنری می پرداخت.

آثار او در سراسر جهان بـه نمایش در آمده اسـت. او کـه از دوران دبیرستان در کلاس هاي هنری حضور داشت، کمپینی را برای ترویج هنر در مدارس عمومی بـه راه انداخت.
 
ویگو مورتنسن

ویگو مورتنسن، بازیگر آمریکایی کـه درسال ۲۰۰۷ نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای نقش نیکلای در فیلم «وعده‌هاي شرقی» شد، او علاوه بر بازیگری، عکاس، شاعر، موسیقیدان و نقاش نیز اسـت. نقاشی هاي انتزاعی او کـه در رابطه با شعرهایش بـه تصویر کشیده، در گالری هاي سراسر جهان بـه نمایش درآمده اند.
 
جیم کری

جیم کری نقاشی را از کودکی آغاز کرد اما نخستین نمایشگاه عمومی او با نام «چیزی برای دیدن وجود ندارد» درسال 2011 برگزار شد. بعد ها یک فیلم کوتاه با نام «مـن بـه رنگ ها نیاز دارم» نیز از زندگی او بعنوان یک نقاش ساخته شد و بـه روی پرده رفت.
 
آنتونی هاپکینز
آنتونی هاپکینز، بازیگر، کارگردان، تهیه‌ کننده بریتانیایی و برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد اسـت کـه استعداد نقاشی اش رابه تازگی کشف کرد.

او بـه نقاشی علاقه داشت اما هیچگاه بطور جدی آنرا آغاز نکرد. یک‌بار همسرش بطور اتفاقی نقاشی وی را دید و واداراش کرد کـه اینکار رابه طور جدی ادامه دهد. او در حال حاضر چندین روز هفته را در گالری نقاشی بـه سر می‌برد.
 
جانی دپ

جانی دپ بازیگر و موسیقیدان مشهور اسـت کـه تا کنون توانسته‌ جایزه گلدن گلوب و جایزه انجمن بازیگران فیلم را برای بهترین بازیگر مرد ازآن خود کند. او علاوه بر این هنرها، یک نقاش حرفه اي نیز بـه حساب می آید. تم بیشتر کارهای او تصویر ستاره ها و دوستانش اسـت.
 
جین سیمور
جین سیمور بازیگر انگلیسی اسـت کـه در ایران بیشتر بخاطر حضور در سریال «دکتر دهکده» مشهور اسـت. گرچه مـا وی را با جعبه کمک هاي اولیه دکتری بـه یاد داریم اما در واقعیت، او در دست هایش جعبه نقاشی ست.

جین بیش از 25 سال اسـت کـه نقاشی را آغاز کرده، سوژه نقاشی هاي او نیز طبیعت می‌باشد. او آثارش را در نمایشگاههای بین المللی سراسر جهان بـه نمایش درآورده و آن قدر در کارش حرفه اي ست کـه نامش در بین نقاشان رسمی ثبت شده اسـت.
 
شاهزاده چارلز
شاهزاده چارلز، وارث و پسر ارشد الیزابت دوم، نیز یکیدیگر از ستاره هایي ست کـه در زمینه نقاشی نیز فعالیت دارد. نقاشی هاي آبرنگی کـه او از مناظر مختلف کشیده اسـت، برای او 2.8 میلیون دلار سرمایه بـه همراه داشت.

البته او این پول را وقف خیریه ها کرد. شاهزاده چارلز آن قدر بـه هنر نقاشی علاقه دارد کـه درسال 2000 مدرسه طراحی خودرا تاسیس کرد.
 
باب دیلن
باب دیلن خواننده، آهنگساز، شاعر، و نویسنده آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات درسال ۲۰۱۶ اسـت کـه در زمینه نقاشی نیز فعالیت دارد.

یکی از کارهای جالب او این بود کـه بـه هر توری کـه در سراسر ایالات امریکا می رفت، عکس هایي از مناظر آن شهر را روی کاغذ بـه تصویر می‌کشید.
 
الکسا چانگ

الکسا چانگ میگوید کـه طراحی و نقاشی تنها مهارتی ست کـه او در آن استاد اسـت. او آثار متعددی را خلق کرده بـه طوریکه کلکسیونی از نقاشی هایش را در کتابی بـه چاپ رسانده اسـت.
 
تونی بنت

تونی بنت خواننده مشهور آمریکایی اسـت کـه نقاشی را از سن 5 سالگی آغاز کرد و هنوز هم در آن فعالیت دارد. او بـه قدری بـه نقاشی علاقه دارد کـه هرروز قلم بـه دست می گیرد و نقاشی میکشد. نقاشی هاي او طرفداران زیادی دارند، بعنوان مثال اپرا وینفری یکی از نقاشی هاي وی را خریده اسـت.
 
لیدی گاگا

ستاره موسیقی پاپ، لیدی گاگا، درکنار خوانندگی، در هنر اجرایی یا پرفورمنس آرت نیز دستی دارد. هنر اجرایی هنری ست مرتبط با دیگر رشته هاي هنری کـه برای بینندگان اجرا می‌ شود. این هنر در دهه شصت میلادی از دل هنرهای تجسمی بیرون آمد اما غالباً آن رابه هنرهای نمایشی نزدیک می ‌دانند.
 
پل مک‌کارتنی

پل مک‌کارتنی نقاشی را بعد از 40 سالگی آغاز کرد. او بـه سبک اکسپرسیونیسم علاقه دارد و نخستین نمایشگاه اش را در لیورپول برگزار کرد.
 
سیلوستر استالونه

سیلوستر استالونه نقاشی را از سن 8 سالگی آغاز کرد. او ازآن زمان تا بحال 400 اثر هنری را از خود بجای گذاشته اسـت.
 
پال استنلی

پال استنلی، نوازنده گیتار الکتریک، آهنگساز، خواننده گروه کیس، تهیه ‌کننده موسیقی، بازیگر و نقاش اسـت. او از نقاشی هایش تا بحال میلیونها دلار درآمد داشته اسـت.
 

 
در ادامه شش ایرانی در فهرست هنرمندان برتر امسال
 
در لیست ۵۰۰ هنرمند برتر سال 2018، شش هنرمند ایرانی شامل علی بنی‌صدر در رتبه 114، فرهاد مشیری در رتبه 130، شیرین نشاط در رتبه 259، کوروش شیشه گران در رتبه 289، رضا درخشانی در رتبه 388 و وای.زی. کامی «کامران یوسف‌زاده» در رتبه 390 قراردارند.
 
“آرت‌پرایس” بـه‌عنوان منتشرکننده این لیست، نقشی راهبردی در ارائه بانک اطلاعات هنرمندان دنیا دارد. چیزی کـه اهمیت این لیست را نشان می دهد این اسـت کـه این ٥٠٠ هنرمند از بین بیش از ٥٠٠ هزار هنرمند فعال در سراسر جهان انتخاب شده‌اند. این مؤسسه اطلاعات موردنیاز برای این رتبه‌بندی را از طریق مؤسسات اصلی حراج، گالری‌هاي دنیا و مجموعه‌داران تهیه می کند.
 
“آرت‌پرایس” با دسترسی بـه اطلاعات و عکسهای بیش از صد ‌میلیون اثر هنری از سال ١٧٠٠ میلادی بـه این سو بـه تحلیل‌هاي دقیق خود در عرصه هنر شهرت دارد. در صدر این رتبه‌بندی نام‌هایي چون ژان میشل باسکیه، پیتر دویگ، رودولف استینگل، جرج کوندو، کریستوفر وول، ژو چونیا، جف کونز، مارک برادفورد و کِری جیمز مارشال دیده می شود. بر اساس این گزارش:
 
علی بنی صدر در بین هنرمندان معاصر ایرانی هنرمندی اسـت کـه آثارش بیشترین فروش را در حراج‌ها داشته اسـت. بیشترین قیمتی کـه برای فروش اثری از او چکش خورده، حدود 460 هزار دلار بوده. مجموع 6 اثر فروش‌رفته از او ارزشی برابر با یک‌ میلیون‌و هفتصد و پنجاه ‌هزار دلار داشته اسـت.

در رتبه بعدی فرهاد مشیری قرار دارد کـه مجموعاً ٨ اثر از او بـه مبلغ یک‌ میلیون‌و چهارصد و پنجاه ‌هزار دلار فروخته شده و گران‌بهاترین اثرش 320 هزار دلار بـه فروش رفته اسـت. سومین هنرمند ایرانی شیرین نشاط اسـت کـه مجموعاً 22 اثر از او بـه مبلغ 559 هزار دلار بـه فروش رفته. بالاترین رقم فروش رفته برای یک اثر او 117 هزار دلار بوده اسـت.
 
چهارمین هنرمند کوروش شیشه‌گران اسـت کـه 5 اثر او بـه قیمت 510 هزار دلار فروخته شده و گران‌ترین اثرش 150 هزار دلار بوده اسـت. در جایگاه بعدی، رضا درخشانی قرار دارد کـه 4 اثر از او در حراج‌ها فروخته شده و مجموع قیمت آثارش 335 هزار دلار بوده اسـت. بالاترین قیمت چکش‌خورده برای تابلوهای او 149 هزار دلار بوده اسـت. شاخص قیمت آثار این هنرمندان از حراج‌هاي لندن، دوبی، پاریس و تهران بـه دست آمده اسـت.
 
حراج‌هاي خارج از این منطقه طبق معمولً در لندن برگزار میشود کـه گاهی اوقات رکورد فروش‌هاي جدیدی در آن بـه جا گذاشته می شود. حراج‌هاي دوبی و لندن طبق معمولً محل خوبی برای عرضه آثار گران‌بها و فروش آثار با قیمت‌هاي نجومی اسـت. زمانی نیویورک نیز فرصت خوبی بـه شمار می‌آمد اما از سال٢٠١٠ نقش چندان پررنگی از این حیث ایفا نمیکند.
 
برخی هنرمندان ایرانی کـه در حراج‌هاي دوبی حضور مستمری داشته‌اند، شاخص قیمت فروش بیشتری را ازآن خود کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این‌کـه حراج‌هایي کـه در دوبی برگزار می شوند، تلاش خودرا می کنند تا بتوانند فرصت و محلی برای رشد هنرمندان خاورمیانه و حاشیه خلیج‌فارس باشند. حراج تهران نیز هم اینک یکی از حراج‌هاي نیرومند منطقه خاورمیانه بـه حساب می آید.

هرچند بین المللی نیست و تنها روی هنرمندان ایرانی تمرکز دارد؛ با این حال فروش‌هایش مورد استناد مؤسسات و مراجعی چون آرت پرایس و فیاک قرار میگیرد. در گزارش آرت پرایس در تحلیل شرایط بازار هنری ایرانیان چنین آمده اسـت: “مسائل اجتماعی و چالش‌هاي جامعه مدرن ایران، از جمله موضوع‌هاي آثار هنری هنرمندان ایرانی بوده اسـت.
 
آثار این هنرمندان کـه غالباً در کشور آمریکا و کشور امارات بـه نمایش گذاشته میشوند، نشان ‌دهنده زندگی روزانه و فضای سیاسی ، اجتماعی ایران هستند، در عین حال کـه در آن ها تلاش شده با تعصبات و ذهنیتی کـه در غرب در قبال ایران وجوددارد، مقابله کنند. در ادامه گزارش میخوانیم:همان‌ طور کـه جو حاکم بر ایران میان سنت و مدرنیته مانده اسـت، هنرمندان ایرانی نیز شوق خلاقانه خودرا با ادای احترام بـه سنت، ترکیب میکنند.
 
نوشته معرفی ستاره هایی که نقاش هستند | از جانی دپ تا لیدی گاگا اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

با 8 پل زیبا و خارق العاده دنیا آشنا شوید (عکس) – الوند تبلیغ

با 8 پل زیبا و خارق العاده دنیا آشنا شوید (عکس)
 
مجله نشنال گرافیک مطلبی تحت عنوان خاص ترین پلهای جهان منتشر کرده است. پل هایی بی نظیر از سراسر جهان که ماجراجویان، دوچرخه سواران، معماران و عاشقان را به سمت خود می کشاند جذاب ترین پل های سراسر جهان به انتخاب مجله نشنال جئوگرافیک با ایران ناز همراه باشید
 
پل Rakotzbrücke
Gablenz، آلمان
 

 
این پل ساخته شده توسط کمپانی Friedrich Hermann Rötschke در سال 1960 به پل شیطان نیز شهرت دارد
 
پل طنابی Q’eswachaka
در شهر Quehue، پرو
 

 
این پل 124 فوتی که بر روی Akpurimac canyon کشیده شده و بیش از 500 سال قدمت دارد، یکی از آخرین پل های طنابی متعلق به آخرین اینکاهای نجات یافته بوده است.
 
پل محلی Dingbu
شهر Fenghuang در چین
 

 
این پل بومی از برش و قرار دادن سنگ ها در داخل آب درشت شده و بر روی رودخانه Tuojiang در شهر باستانی Phoenix کشیده شده است.
 
پل گردان استودیو Heatherwick
لندن، انگلیس
 

 
پل گردان استودیو Heatherwick در سال 2004 تکمیل شد، دسترسی راحی را به کانال Grand Union در Paddington Basin لندن ممکن می سازد.
 
پل Sighs (پل حسرت ها)
ونیز، ایتالیا
 

 
گردشگران می توانند با گاندولا (نوعی قایق) از زیر این پل رمانتیک رد شوند و جاهای جدید را کشف کنند
 
پل دروازه طلایی
سان فرانسیسکو، آمریکا
 

 
هر ماه بیش از سه میلیون وسیله نقلیه از روی پل دروازه طلایی سان فرانسیسکو رد می شوند.
 
پل ریشه های زنده
Nongriat در هند
 

 
همان طوری که از نامش مشخص است این پل از ریشه های درختان زنده ای که از زمین بیرون امده اند درست شده است.
 
پل معلق Charles Kuonen
Zermatt ، سوئیس
 

 
پلی با 1.620 فوت درازا یکی از طولانی ترین پل های معلق در جهان است.
The post با 8 پل زیبا و خارق العاده دنیا آشنا شوید (عکس) appeared first on ایران ناز.

با 5 سنت عجیب و مسخره در هند آشنا شوید (عکس) – الوند تبلیغ

با 5 سنت عجیب و مسخره در هند آشنا شوید (عکس)
 
در بخش هایی از کشور هندوستان، این سنّت توسط رهبران مذهبی هندو انجام می شود تا کودکانی را که مبتلاء به بیماری های جزئی مانند سرماخوردگی، تب و غیره، می باشدهمراه باشید با ایران ناز و خواندن این مطلب عجیب!!!!!
 
ساتی
 

 
ساتی یک مراسم تشیع جنازه در میان برخی از جوامع هندو است که در آن، زنی که به تازگی بیوه شده است، یا به طور داوطلبانه یا با اجبار، باید در توده هیزمی که برای سوزاندن جسد شوهرش تهیه شده است، قربانی شود و در کنار شوهر متوفی خود در آتش بسوزد. این شیوه در هند مدرن، به ندرت دیده شده و انجام می شود.
 
مراسم خرچنگ
 

 
در شهر گُجرات هند، در اواسط ماه ژانویه، در مناسبت ماکار سانکراتی (Makar Sankranti)، صدها نفر از پیروان هندو در صف های طولانی می ایستند تا خرچنگ را به عنوان قربانی به خدا اهدا نمایند؛ این کار در معبد الهه شیوا انجام می گیرد. این یک مراسم بسیار قدیمی است. افراد اهداکننده بر این باورند که تقدیم خرچنگ به خداوند، آرزوهای آنها برآورده می شود.
 
سنّت خاکسپاری
 

 
یکی دیگر از سنّت های عجیب و غریب هندی ها، دفن کردن کودکان معلول زنده تا گردن به مدّت شش ساعت، در طول خورشید گرفتگی می باشد. هندوها می گویند که انجام این کار برای خنثی کردن اثرات سوء ناشی از خورشید گرفتگی می باشد.
 
تائیپوسام
 

 
یک فستیوال تامیلی است که توسط هندوها در ماه تامیل تایلندی (ژانویه- فوریه)، جشن گرفته می شود؛ این فستیوال همچنین توسط هندوهای غیر هندی که ساکن سریلانکا، مالزی، و آفریقای جنوبی، جشن گرفته شده و برگزار می گردد.
 
تائیپوسام، به خدای هندو موروگان، پسر شیوا و پارواتی، اختصاص دارد. در روز تائیپوسام، اغلب هدایا میوه و گُل و به رنگ های زرد و نارنجی می باشد- رنگ های مورد علاقه خدا موروگان. افراد حاضر در فستیوال لباس هایی به این رنگ ها می پوشند و برخی برای خدمت به خداوند، بدن خود را شکنجه می دهند.
 
آیینی عجیب برای درمان
 

 
در بخش هایی از کشور هندوستان، این سنّت توسط رهبران مذهبی هندو انجام می شود تا کودکانی را که مبتلاء به بیماری های جزئی مانند سرماخوردگی، تب و غیره، می باشد را درمان نمایند. پلیس هند، هر سال تعدادی را به خاطر اجرای این سنّت دستگیر می کند. این آیین عجیب و غریب، برای بیش از 500 سال است که در هندوستان انجام می شود.
The post با 5 سنت عجیب و مسخره در هند آشنا شوید (عکس) appeared first on ایران ناز.